Zeszyty Naukowe

Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie od 2006 roku publikuje zeszyty naukowe. Wydawana seria „Administracja i Społeczeństwo” jest ściśle powiązana z działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni. Realizując program nowoczesnego kształcenia w dziedzinie administracji publicznej, nie ograniczamy się jedynie do przekazu wiedzy naukowej i umiejętności organizacyjnych, ale także aktywnie uczestniczymy w pomnażaniu wiedzy i doświadczeń wypracowanych przez naszych pracowników naukowo-dydaktycznych i absolwentów. Na łamach naszej serii prezentujemy opracowania z dziedziny szeroko pojętych nauk o administracji i jej funkcjonowania, pomnażając w ten sposób wiedzę na ten temat, mającą praktyczne znaczenie dla administracji i działań społecznych.

 


 

Regionalizacja – Prawo – Innowacyjność

Regionalization – Law – Innovation

 

 

Jacek Zieliński

Przyszłość Europy: związek regionów czy związek państw narodowych

The future of Europe: a union of regions or a union of national states

Autor podejmuje dyskusyjne zagadnienia i tak też je prezentuje: czym jest region oraz czy perspektywą Europy jest władza regionów, czy też władza państw. Nieznana jest definicja regionu. Rozwiązania nie przynosi klasyfikacja NUTS. Regiony oczekują możliwości rozwoju, a państwo kontroli nad suwerennym terytorium. Autor wskazuje, że najsłabsze państwo będzie silniejsze od najsilniejszego regionu. Silny region to silna europejska administracja, ale o jej sile stanowi wsparcie władz narodowych państw europejskich. Silny region jest w tej sytuacji w sferze zainteresowania administracji unijnej.

The Author presents a few debatable issues: what is a region and what is the European perspective – the power of regions or the power of states. The definition of a region remains unknown. The NUTS classification does not provide any solution. Regions expect the opportunities of development, and the state – the control over a sovereign territory. The Author points that the weakest state would be stronger than the strongest region. A strong region means strong European administration. It is the support of the European states’ national authorities, however, which gives it its force. A strong region remains in that situation an issue of concern to the EU administration.

 

Eugeniusz Zieliński

Ustrój i organizacja regionalnej wspólnoty samorządowej w Polsce

System and organization of regional self-government community in Poland

Autor omawia pozycję ustrojową województwa jako regionalnej wspólnoty samorządowej, która w założeniu ma spełniać funkcje władzy publicznej. Wskazuje, że utworzenie województw w nowym kształcie ustrojowym i terytorialnym jest wyrazem regionalizacji kraju i przystosowania do europejskiej tendencji rozwojowej. Akcentuje, że region jest ważną jednostką podejmowania przedsięwzięć rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego oraz wyrównania poziomu życia ludności. Odwołując się do regulacji normatywnych, szczegółowo przedstawia jego pozycję prawną, zadania i organizację. Porusza sprawy gospodarki finansowej województwa oraz nadzoru nad działaniami jego samorządu.

The Author describes the constitutional position of a province as a regional self-government community that is expected to fulfill the functions of a public authority. He indicates that the establishment of provinces in a new political and territorial system reflects the regionalization of the country and its adaptation to the European development tendency. He emphasizes that a region is a significant unit of economic, social and cultural development undertakings as well as equalization of living standards. Referring to normative regulations, he provides an in-depth picture of its legal position, tasks and functioning. He raises issues of the financial management of a province and supervision over the activities of its self-government.

 

Andrzej Warmiński

Uwarunkowania, podstawy prawne i podmioty międzynarodowej współpracy euroregionalnej

Conditioning, legal basis and entities of the international euroregional cooperation

Autor przedstawia wybrane teorie i uwarunkowania towarzyszące rozwojowi regionalnemu, ukazując ich istotę i znaczenie dla międzynarodowej współpracy. Prezentuje podmioty współpracy międzynarodowej i podstawy prawne ich funkcjonowania. Wskazuje na najistotniejsze obszary współpracy w sferze gospodarki, infrastruktury, środowiska itd., akcentując zagadnienia wsparcia finansowego. Odnosi się także do współdziałania w ramach współpracy przygranicznej na przykładzie euroregionów BAŁTYK, NYSA i POMERANIA, wskazując korzyści, szanse, bariery i słabości wynikające z międzynarodowej współpracy regionalnej.

The article presents conditioning, legal regulations, entities and operation areas of the international euroregional cooperation. It is dedicated to the most important theories and determinants accompanying regional development, showing its nature and significance for international cooperation. It shows a number of entities of international cooperation and legal framework of their operation. The most essential areas of cooperation have been described: in the sphere of economy, infrastructure, environment, etc. including the issues of financial reinforcement. In addition, the Author refers to cross-border cooperation basing on the BALTIC, NYSA and POMERANIA Euroregions. In the final section the article describes the benefits, opportunities, barriers and weaknesses resulting from the international regional cooperation.

 

Aleksandr Baikovs

Zagadnienia udziału łotewskich samorządów w obrocie cywilnym. Aspekt normatywno-prawny

Problems of participation of Latvian municipalities in civil circulation: regulatory-legal aspects

Materiał dotyczy analizy prawnej istoty samorządów jako uczestników stosunków cywilno-prawnych, a więc zagadnień, których znaczenie wykracza daleko poza ramy problematyki cywilno-prawnej. Autor omawia występujące w nauce cywilno-prawnej poglądy dotyczące statusu prawnego samorządów, wskazuje na niemożliwość zarówno przyrównywania organów samorządowych do organów władzy państwowej, jak i utożsamiania ich z samorządami i innymi tworami publiczno-prawnymi. Wychodząc z obowiązującego na Łotwie ustawodawstwa i wykorzystując jako przykład prawo Estonii, które uznaje samorząd za osobę prawną, krytycznie ocenia poglądy występujące na Łotwie na temat podmiotowości cywilno-prawnej, podkreślając dwoisty status samorządu, z których jeden związany jest ze sferą stosunków publiczno-prawnych, a drugi – ze sferą stosunków prywatno-prawnych. Motywuje potrzebę przypisania statusu osoby prawnej organom samorządu terytorialnego, a także ich jednostkom strukturalnym.

The article is devoted to the analysis of the legal nature of local governments as members of civil relations – problems that significance of which goes far beyond the actual civil and legal issues. The Author describes views on the legal status of municipalities consistently expressed in civil science, states the impossibility of equating self-governmental bodies to public authorities, as well as their identification with local governments and other public law entities. Basing on the current Latvian legislation and using as an example the Estonian law that recognizes self-government as a legal entity, he makes a critical point about occuring in Latvia approaches to civil personality, highlights the dual legal status of local governments, one of which is shown in the field of public law, and the other - private law relations. He emphasizes the need for the recognition of legal status of local governments, as well as their structural units.

 

Beata Witek

Innowacyjne formuły współpracy uczelni z partnerami rozwoju lokalnego: Społecznościowo–Kooperacyjne Badania Uczestniczące

The innovative formulas of cooperation between university and local development partners: Community-Based Participatory Collaborative Research

Artykuł poświęcony jest prezentacji podejścia znanego w literaturze pod nazwą „Społecznościowo-Kooperacyjne Badania Uczestniczące” (SKBU, ang. Community-Based Participatory Collaborative Research), zastosowanego na skalę pilotażową jako innowacyjna formuła współpracy Uczelni z otoczeniem w kontekście lokalnych problemów rozwojowych typu endogenicznego. Taki rodzaj badań charakteryzuje się orientacją na cel oraz włączaniem w ten proces wszystkich zainteresowanych uczestników problemu (interesariuszy, stakeholders), ze szczególnie aktywną rolą lokalnych organizacji Trzeciego Sektora.

This article is devoted to the presentation of the approach known in the literature as “Community-Based Participatory Collaborative Research”. This approach was applied in the form of a pilot study envisaged as an innovative formula of collaboration between the University and its surroundings in the context of the local development problems of an endogenous type. This kind of research is characterized by goal orientation and participation of all stakeholders, with particularly active role of the local Third Sector organizations.

 

Oksana Soldatkina, Aleksandr Malko

Regionalna polityka prawna: analiza porównawcza źródeł informacji

Regional Legal Policy: A Comparative Analysis of Information Resources

W oparciu o analizę porównawczą krajowych źródeł informacji autorzy zalecają optymalizację gromadzenia informacji w celu usprawnienia efektywności wykorzystania źródeł prawa, norm prawnych oraz poprawy jakości życia.

In this article on the basis of the comparative analysis of national information resources regional legal policy suggestions for optimizing this information collection are made in order to improve the efficiency of legal resource usage, legal standards and quality of life.

 

Andrzej Żebrowski

Informacja jako wyznacznik innowacyjności w gospodarce u progu XXI wieku

Information as an innovation determinant in the economy of the beginning of the 21st century

Globalizacja, która zdominowała gospodarkę światową, wymusza wprowadzanie zmian pozwalających na rozwój i przetrwanie w agresywnym i asymetrycznym środowisku ekonomiczno-gospodarczym. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań wymaga podejmowania odważnych, a niekiedy i ryzykownych decyzji. Monitorowanie otoczenia firmy pozwala na jej zasilanie informacyjne, a ukierunkowanie na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, m.in. u konkurencji, pozwala na ich adaptację dla własnych potrzeb. Dzięki stosowaniu tzw. twórczego naśladownictwa i byciu elastycznym firma ma możliwość zbudowania trwałego źródła konkurencyjności na rynku.

Globalization, which has dominated the global economy, imposes changes allowing development and survival in the aggressive and asymmetric economic environment. The search for innovative solutions requires making courageous, and sometimes risky, decisions. Monitoring the company’s ambience, ensures its information supply, and having been focused on the search for innovative solutions, i.a. in competing companies, enables their adaptation according to companies’ own needs. The company, using the so-called „creative imitation” and being flexible enough, has the ability to build a sustainable source of competitiveness in the market.

 

Jewgienij Koroliew

Teoretyczno-prawne aspekty formowania opinii publicznej w kontekście spraw regionalnych i środków realizacji polityki prawnej

Theoretical and legal aspects of public opinion formation in the context of regional issues and means of legal policy implementation

W materiale autor rozpatruje współzależności między polityką prawną i życiem społecznym, których występowanie wymaga kompleksowego mechanizmu integrującego opinię publiczną (rzeczywistych poglądów społecznych) i podmioty polityki prawnej. Akcentuje trudności, jakie – w kontekście globalizacji – powstają na drodze integracji współpracy między państwami wymagającej uwzględniania poglądów różnych narodów i grup etnicznych.

The Author examines aspects of the relationship between legal policy and the functioning of the whole society, which, as the author believes, is impossible without a clear mechanism for the integration of public opinion (actual opinion) with a variety of legal policy entities. The author also points out that, getting on the path of mutual cooperation, states should pay particular attention to the public opinion of nations, nationalities and ethnic groups of the integrating countries.

 

Kalinina Irina

Polityka prawna Rosji w sferze innowacji. Centrum innowacyjne „Skolkowo”

The legal policy of Russia in the sphere of innovations: innovative centre “Skolkovo”

Jedną z cech charakterystycznych przekształceń gospodarki Rosji jest proces wejścia na innowacyjną drogę rozwoju. Doświadczenia państw, które aktywnie realizują innowacyjne przekształcenia gospodarki, stanowią wypracowane podstawy dla podejmowania decyzji. Jako przykład wskazać można funkcjonowanie struktur centrów innowacyjnych. W przypadku Rosji jest nim np. centrum innowacyjne „Skolkowo”. Autorka traktuje projekt „Skolkowo”, jak też powstanie Ekosystemu, jako przykład szczególnego systemu prawnego, element międzynarodowej współpracy Rosji i innych państw oraz fragment polityki państwa w sferze nauki i techniki. Rozpoczyna od prezentacji projektu innowacyjnego „Skolkowo” oraz specyfiki prawnej reżimu jego funkcjonowania. W centrum jej rozważań pozostają sprawy prywatnych i publicznych interesów, jak również kwestie podziału publicznych kompetencji między regiony, struktury municypalne i zarządzające firmy. Szczególną uwagę przydaje finansowaniu projektu i kontroli nad jego realizacją. Stawia pytanie: czy „Skolkowo”, jako projekt, jest eksperymentem naruszającym reżim prawa publicznego?

The transition to the innovative way of development is one of the characteristic features of the Russian economy transformation. The experience of the states successfully using innovative transformation of economy, offers ready solutions for innovative development. The creation and functioning of the innovation centers is a good example here. In the case of Russia it is the innovative centre “Skolkovo”. The Author perceives the project “Skolkovo” and the creation of Ecosystem as the example of independent, specific legal regime, an element of Russia's international cooperation with other countries and a part of the state scientific and technical policy. She begins with a general characteristics of the project and its elements. The ratio of public and private interests remains in the centre of her considerations, as well as issues of distribution of public responsibilities between regions, municipalities and the management company. She pays special attention to the problem of financing the project and implementation of financial control. She raises the question whether the legal regime of “Skolkovo” is a specific experimental one, being contrary to the general provisions of public law.


 

Człowiek – Ochrona Prawna – Administracja

The Individual – Legal Protection – Administration

Popova Jelena

Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału ludzkiego a proces globalizacji

Knowledge Economy and the Human Capital Development within the Globalisation Process

 

Innowacje, nowe technologie, nowa wiedza oraz kompetencje mają znaczący wpływ na rozwój gospodarczy, poziom wydajności pracy oraz produktywność. Kapitał ludzki skłania się ku zmianom wyznaczanym przez nowe kierunki globalizacji, a jednocześnie wyraźnie dąży do stworzenia własnej tożsamości. Proces globalizacji znacząco zmienia warunki wpływające na proces nauczania języków obcych. Sprawności językowe, komunikacyjne, swoiste kompetencje technologiczne niezbędne do swobodnego posługiwania się nowymi technologiami, stanowią wartościowy „kapitał językowy”. W dzisiejszych czasach języki obce stały się pewnego rodzaju towarem. Edukacja językowa stanowi podstawę pozostałych kierunków studiów. 

Innovations and new technologies, new knowledge and competences have significant impact on the economic growth and level of labour efficiency and productivity. Human capital is apt to the changes provided by new trends of globalisation and at the same time significantly tends to create the personal identity. The process of globalization changes considerably the conditions which influence the process of teaching foreign languages. Linguistic skills, communication skills, certain technological literacy that is needed to feel at ease with new technologies, and make up a valuable “linguistic capital”. Nowadays languages have become a certain economic commodity. Linguistic education has become the basis for all other studies.

 

 

Ilińska Marzena

Przechowywanie i przetwarzanie informacji niejawnych

Storage and processing of classified information

 

W dobie globalizacji i informatyzacji zapewnienie ochrony informacji niejawnych należy do jednego z podstawowych zadań każdego państwa i jego wyspecjalizowanych organów. W materiale autorka przedstawia zagadnienia prawnego uregulowania organizacji kancelarii tajnych, a także sprawy związane ze środkami bezpieczeństwa fizycznego stosowanymi dla zabezpieczenia informacji niejawnych oraz kontroli zabezpieczenia informacji niejawnych. Podejmuje także próbę odpowiedzi na pytanie, czy regulacje prawne związane z ochroną informacji niejawnych stanowią skuteczną ich ochronę. 

In the globalization and computerization era the main duties of each state and its specialized bodies include provision of classified information protection.In the article the Authorpresents the problems of legal regulation of registries structure and issues related to physical safety measures applied for the protection of classified information as well as its control.She also tries to determine whether legal regulations regarding classified information protection are effective.

 

 

Wojciechowski Ryszard

Model administracji rejestrów publicznych. Wybrane zagadnienia     

The model of public register administration. Selected issues

 

Niniejsza publikacja dotyczy administrowania instytucji rejestrów publicznych w Polsce. Autor charakteryzuje i odnosi się do poszczególnych prawnych źródeł prowadzenia rejestrów publicznych przez administrację publiczną. Przedstawia zasady prowadzenia rejestrów publicznych jako formy realizacji zadań publicznych przez administrację.

The article concerns the administration of public registers in Poland. The Author characterizes and refers to several legal sources of keeping public registers by public administration. He presents the rules of keeping registers as a form of performing public tasks imposed on administration.

 

 

Soldatkina Oksana, Jermakow Roman

Polityka informacji prawnej jako wyznacznik strategii rozwoju prawa patentowego w Federacji Rosyjskiej

The legal information policy as the definition of strategy of development of the patent law of the Russian Federation

 

Autorzy, analizując rosyjskie prawo patentowe i proces jego stanowienia oraz stosowania, wskazują, że dla poprawy istniejącej sytuacji, w tym doskonalenia ustawodawstwa, niezbędna jest większa ingerencja państwa w politykę informacji prawnej. Podkreślają jednocześnie konieczność usprawnienia procesów przestrzegania prawa w rozwiązywaniu sporów patentowych.

Having analysed the Russian patent law as well as the lawmaking and application process, the Authors show that to improve and develop the patent legislation, greater interference in legal information policies is necessary. They emphasize at the same time the need to improve law-abiding processes in patent litigation.

 

 

Zuchalska Beata

System zabezpieczenia społecznego i uznanie administracyjne w sferze emerytalno-rentowej

Social security scheme and administrative recognition in the pension area

 

W materiale przedstawione zostały zagadnienia związane z prawną regulacją przyznawania świadczeń przez organy emerytalno-rentowe oraz kompetencje do przyznawania ich w szczególnym trybie, z wykorzystaniem instytucji uznania administracyjnego. Przedstawione zostały uwarunkowania jej stosowania oraz granice przyznawania świadczeń z odwołaniem się do uznania administracyjnego, a więc pewnej uznaniowości w znaczeniu nieskrępowania przez ustawę w postępowaniu w przypadkach szczególnego pokrzywdzenia, wymagających niestandardowego podejścia.

The article presents the issues related to the legal regulation of granting benefits by pension institutions and powers of awarding them under special procedure. It shows conditions of its implementation and limits of granting benefits by means of administrative recognition, the sort of recognition unconstrained by law in cases of particular victimization requiring non-standard approach.


 

Jurkiewicz Tatjana

Kwestie dopuszczalności i oceny materiałów audiowizualnych w procesie cywilnym

Admissibility and evaluation of audio and video recordings as evidence in civil proceedings

 

Artykuł omawia kwestię stale rosnącej liczby dowodów w formie elektronicznej, która wymaga bardziej wnikliwego skoncentrowania się na aspektach prawnych ich wykorzystania i potrzeby specjalnego uregulowania ustawowego. Obecna procedura cywilna nie zapewnia jednakże takich regulacji. Założeniem artykułu jest rozważenie możliwości ograniczenia, którego źródło stanowi prawo do prywatności, w odniesieniu do wykorzystania nagrań audiowizualnych jako dowodów w procesie cywilnym. Celem jest analiza kwestii związanych z: 1) porządkiem gromadzenia dowodów przez osoby fizyczne w postępowaniu cywilnym; 2) uprawnieniem sądu do oceny, czy nagrania audiowizualne mogą zostać przyjęte jako dowód w sprawie; 3) równowagą między porządkiem proceduralnym gromadzenia dowodów a prawem człowieka do prywatności. Główne wnioski przedstawione w artykule, to: 1) konieczne jest wprowadzenie uregulowań prawnych dla pozasądowych działań osób fizycznych związanych z gromadzeniem dowodów w postępowaniu cywilnym; 2) sąd powinien uzyskać uprawnienia wystarczające do odrzucenia otrzymanych dowodów zgromadzonych w wyniku działań naruszających prawo jednostki do prywatności; 3) należy dokonać zmian w par. 95 łotewskiej ustawy o postępowaniu cywilnym.

The problem of the research being discussed here is an ever-growing amount of evidence in electronic form, which requires a closer focus on the legal aspects of their use and calls for specific statutory regulation. However, the current civil procedure does not provide for such regulation. The aim of the present article is to consider the possibility of imposing limitations on the use in courts of the audio and video records as evidence in civil action, which are concerned with the right to privacy. The objective is to analyse a number of matters connected to: 1) the order of evidence collection by private individuals in civil action; 2) the right of the court to make an assessment of whether video and audio records can be admitted as the evidence; 3) the balance between the procedural order of evidence collection and the right of a man to privacy. The main conclusions presented in the article are: 1) for extrajudicial activities of private individuals in collecting evidence in the civil procedure is necessary the legal regulation; 2) the court has to be given reasonable sufficient power to consider as inadmissible the evidence received as a result of the actions violating the right of an individual to privacy; 3) changes have to be made in Section 95 of the Civil Procedure Law of Latvia.


 

Prawo – Ustrój – Bezpieczeństwo – Zeszyt IX

Praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa


Kolejny Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie podejmuje ważkie problemy prawne, ustrojowe i bezpieczeństwa, zawiera bowiem rozprawy wskazujące na tworzenie reguł postępowania w życiu publicznym, poszukiwania rozwiązań instytucjonalnych, jak i środków zapewnienia bezpieczeństwa obywatela. Wywody obejmują zagadnienia dotyczące szczebla lokalnego – samorządu terytorialnego i społeczności lokalnych, narodowego, tj. instytucji rządzenia państwem, i europejskiego, tzn. tendencji integracyjnych. Służą zatem, ogólnie biorąc, wzbogaceniu wiedzy i poznawaniu urządzenia życia w skali zarówno lokalnej, jak i ogólnokrajowej. Zamieszczone publikacje potwierdzają tradycję współpracy Uczelni z rożnymi ośrodkami naukowymi i wymianę publikacji, gdyż współpraca i współdziałanie pogłębiają więzi i rozszerzają spojrzenie na złożone sprawy życia społecznego.

 

Spis treści

Prawo – ustrój – bezpieczeństwo

1. Eugeniusz Zieliński – Dostosowanie polskiego prawa administracyjnego do Unii Europejskiej

2. Rusłan Puzikow – O potrzebie tworzenia teorii środków realizacji polityki prawnej**/

3. Jelena Malko – Współzależność celów cywilnej polityki proceduralnej i cywilnego prawa proceduralnego*/

4. Tatjana Jurkiewicz – Koncepcja dowodu*/

5. Włodzimierz Okrasa – Dobrostan społeczności lokalnej w wielopoziomowej perspektywie przestrzennej: analiza kontekstualnych i indywidualnych źródeł zmienności*/

6. Teresa Serafin – System edukacyjny w Polsce i wybranych krajach europejskich

7. Jacek Wojnicki – Kształtowanie się państwowości republiki Białorusi

8. Jarosław Zieliński – Bezpieczeństwo informatyczne jednostki

9. Zygmunt Dąbek – Rozwój urzędu premiera w Wielkiej Brytanii

10. Żaneta Pucyk – Społeczno-prawne aspekty umów „śmieciowych”

 

Komunikaty i omówienia

1. Krystyna Sitkowska – Tadeusz Stępień, Legalizm i oportunizm ścigania przestępstw

2. Krystyna Sitkowska – Tadeusz Stępień, Zasada swobodnej oceny dowodów a zasada legalnej oceny dowodów

3. Stanisław Grabowski – Omówienie pracy: Jarosław Zieliński, Marketing polityczny w Internecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, 218 ss.

4. Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna reprezentowana w Hong Kongu. 59th ISI World Statistics Congress, Hong Kong, China, 25–30 August 2013

 

*/ tekst po angielsku

**/ tekst po rosyjsku


 

Europa – Państwo – Region – Zeszyt VIII

Praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa

 

Niniejszy Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie jest poświęcony problematyce Europy, państwa i regionu. Problemy te w obszarze nauk społecznych stanowią zawsze żywotny temat rozważań i pomnażania wiedzy humanistycznej. W pewnym sensie są kontynuacją wielu wątków podejmowanych w poprzednich wydawnictwach Szkoły. Pewną nowością jest znaczne uwzględnienie opracowań autorów ośrodków naukowych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych, z którymi Szkoła współpracuje od lat i wymienia się zamieszczaniem publikacji. Spojrzenie uczonych z rożnych państw i ośrodków naukowych pozwala na poszerzenie pola widzenia na życie publiczne wspólnoty europejskiej i wspólnot narodowych. Tego rodzaju podejście rozszerza znacznie zasięg podejmowanych badań naukowych i wypowiadanych opinii.

Spis treści

 1. Olga Bałajewa – Prawny reżim ograniczenia władzy państwowej*/
 2. Sylwester Jaśkiewicz – Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym szczebla regionalnego
 3. Marcin Konarski – Kodyfikacja jako forma systematyzacji prawa administracyjnego – zarys problematyki
 4. Monika Kościuczyk – Europejska administracja ochrony konkurencji i konsumentów
 5. Krzysztof Księżopolski – Unia Europejska w ochronie środowiska morskiego Morza Śródziemnego
 6. Galina Kuc – Wartościowe uwarunkowania ukraińskiej kultury politycznej: między Wschodem i Zachodem*/
 7. Joanna Kurzyp – Pozycyjny model doboru kadr służby cywilnejna przykładzie ustawodawstwa angielskiego
 8. Rusłan Puzikow – Regionalna polityka prawna: doktryna, tradycje, specyfika narodowa*/
 9. Andrzej Żebrowski – Bezpieczeństwo obywateli w regionach przygranicznych. Wybrane problemy

Komunikaty

 1. Ałła Pawłuszina, Olga Szczegłowa – Wolność intelektualna jako element swobód akademickich w Rosji */
 2. Krystyna Sitkowska, Tadeusz Stępień – Nadzwyczajne obostrzenie kary za przestępstwa skarbowe
 3. Krystyna Sitkowska, Tadeusz Stępień – Odstąpienie od wymierzenia kary za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe (art. 19 Kodeksu karno-skarbowego)

*/ Tekst w języku rosyjskim


 

Środki publiczne i władza publiczna – Zeszyt VII

Praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa

Siódmy numer Zeszytów Naukowych podejmuje problematykę administracji publicznej, która koncentruje się wokół dwóch ważnych zagadnień, a mianowicie środków publicznych I władzy publicznej. Autorzy tych rozpraw przedstawiają zagadnienia teoretyczne i rozwiązania instytucjonalne. W ten sposób przyczyniają się do wzbogacenia wiedzy w badanych dziedzinach. Rozważania mieszczą się w nurcie badań naukowych prowadzonych w naszej Uczelni. Mają istotne znaczenie dla poznania funkcjonowania administracji publicznej. Autorzy wywodzą się zarówno z naszego środowiska naukowego, jak i innych ośrodków naukowych, z którymi Uczelnia współpracuje.

Spis treści

 1. Włodzimierz Okrasa – Relacje międzysektorowe i dystrybucja środków publicznych: Zależność wpływu deprywaji lokalnej na alokacje zasobów w gminach od charakteru związków pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną
 2. Cezary Tomasz Szyjko – Wyzwania europejskiej integracji regionalnej wobec globalizacji
 3. Aleksander Malko, Swietłana Korsakowa – Rola municypalno-prawnej polityki w doskonaleniu mechanizmów organizacji zarządzania publicznego
 4. Rusłan Puzikov, Olga Makarowa – Koncepcja samorządu terytorialnego w liberalno-prawnej myśli końca XIX i początku XX w.
 5. Beata Wyderka – Organ wykonawczy gminy
 6. Marcin Konarski – Rodzaje aktów prawa miejscowego samorządu terytorialnego

Komunikaty i omówienia

 1. Zygmunt Dąbek – Polskie regulacje prawne upadłości konsumenckiej
 2. Krystyna Sitkowska, Tadeusz Stępień – Społeczna szkodliwość czynu w Kodeksie karnym skarbowym

 
 

Edukacja i gospodarka – Zeszyt VI

Praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa

 

Zeszyt szósty serii „Administracja i Społeczeństwo” wydany przez Wyższą Szkołę Administracyjno-Społeczną jest poświęcony dwóm istotnym problemom podejmowanym w działaniu władz publicznych i rozważanym w kręgach naukowych – reformie szkolnictwa wyższego i modernizacji zarządzania gospodarką. Autorzy rozpraw prezentują rozwiązania instytucjonalne w poszczególnych państwach i poglądy doktrynalne. Problemy szkolnictwa wyższego wiążą się z podejmowanymi reformami szkolnictwa wyższego i dostosowaniem zmian do wymogów cywilizacyjnych. Sprawy zarządzania gospodarką kojarzą się z dokonującymi się przeobrażeniami wytwórczymi i pracowniczymi. Prezentowane materiały były przedmiotem wymiany poglądów na konferencjach i seminariach organizowanych przez współpracujące z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną uczelnie wyższe. Upowszechnienie ich pozwoli na dalsze rozwijanie studiów i dociekań naukowych oraz przekazywanie osiągniętego dorobku.

Spis treści

Edukacja

 1. Ryszard Droba – Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce z 2011 r.
 2. Aivars Stankevićs, Inta Buka – Aktualne problemy rozwoju szkolnictwa wyższego na Łotwie
 3. Rusłan Puzikow – Szkolnictwo wyższe w Rosji: tradycje, innowacje i perspektywy rozwoju
 4. Wasilij Stepanowicz – Problemy zarządzania uniwersytetem
 5. Inta Buka – Problemy adaptacji studentów zagranicznych w Unii Europejskiej
 6. Aina Dobele, Aija Sannikowa – Uczenie się przez całe życie na Łotwie – aspekty ekonomiczne i regionalne
 7. Magdalena Mielus – Wybrane obszary wykorzystywania map wiedzy w organizacji

Gospodarka

 1. Stanislavs Buka – Decyzje administracyjne i kierownicze w modernizacji systemów gospodarczych Krajów Bałtyckich
 2. Jerzy Stańczyk – Perspektywy modelu Gospodarki Opartej na Wiedzy w kontekście Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”
 3. Żanna Caurkubule, Victors Morohins – Doskonalenie przygotowanie kadr zarządzających  w warunkach recesji gospodarczej
 4. Atis Papins – Cechy rozwoju i analiza polityki regionalnej Łotwy
 5. Igors Zlotnikovs, Andrejs Surmachs – Etapy światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego (doświadczenia z historycznej refleksji)
 6. Marek Jabłoński – Samoorganizacja w zarządzaniu źródła i współczesne odniesienie
 7. Aleksanders Baikovs – Rozumienie i cechy papieru wartościowego jako przedmiotu praw cywilnych

Komunikaty

 1. Veronika Silinecića – Energia odnawialna: polityka i instrumenty wykorzystania
 2. Arkadijs Vociśs, Galina Reszina – Założenia toczącej się reformy budżetowej Unii europejskiej. Cele i zasady
 3. Inna Stecenko – Doświadczenia wykorzystywania kapitału ludzkiego przez wschodnioazjatyckiego tygrysa
 4. Jana Jremkowa – Transformacja modelów rozwoju kapitału ludzkiego państw bałtyckich  w warunkach tranzycji ekonomiki Unii Europejskiej
 

 

Administrcja i bezpieczeństwo Problemy bezpieczeństwawewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego – Zeszyt V

Praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa

 

 

Przedmiotem rozważań kolejnego zeszytu stała się problematyka administracji publicznej i bezpieczeństwa publicznego. Podobnie jak w poprzednich Zeszytach, poglądy autorów nie tylko zmierzają do pomnażania wiedzy i umiejętności w tych dwóch doniosłych dziedzinach, lecz także poszerzają te zagadnienia. Nawiązują poniekąd do kwestii rozpatrywanych już w naszej Uczelni zarówno w łamach jednego z poprzednich zeszytów, który był poświęcony problemom bezpieczeństwa w administracji publicznej, jak i w dyskusjach na organizowanych konferencjach. Znaczenie tej problematyki odgrywa bowiem w życiu wspólnoty politycznej – państwa – coraz większą rolę. Zatem nie dziwi, iż poszukiwanie racjonalnych rozwiązań instytucjonalnych i środków działania jest stałym i nadrzędnym celem dociekań naukowych.

Spis treści

Modernizacja administracji

 1. Wojnicki Jacek – Decentralizacja władzy państwowej w niektórych państwach Europy Środkowej i Wschodniej
 2. Zieliński Eugeniusz – Administracja rządowa w Polsce
 3. Zieliński Jacek – Modernizacja samorządu terytorialnego w Polsce

Bezpieczeństwo człowieka

 1. Okrasa Joanna – Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
 2. Żebrowski Andrzej – Bezpieczeństwo informacji w administracji rządowej. Wybrane aspekty
 3. Ożarek Grażyna – Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacyjnym
 4. Malinowska Izabela – Prawa człowieka w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
 5. Czerwińska Sylwia – Prawo skargi do ombudsmana Unii Europejskiej
 6. Wilgatek Magdalena – Wybrane aspekty ochrony pracy kobiet w Polsce

Omówienia i komunikaty

 1. Okrasa Włodzimierz – Administracja publiczna i trzeci sektor: Modele interakcji międzysektorowej w kontekście rozwoju lokalnego (w świetle danych empirycznych)
 2. Zieliński Jarosław – Umberto Eco o pracach dyplomowych
 3. Wojciechowski Ryszard – Wójt jako organ wykonawczy i prawotwórczy gminy
 4. Skowronek Marcin – Europejski Urząd Policji Europol – jako nowa agencja Unii Europejskiej zajmująca się zwalczeniem przestępczości. Uprawnienia operacyjne oraz zakres działania

 

Problematyka Bezpieczeństwa w administracji publicznej – Zeszyt IV

Praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa
 
 
 
 

Numer czwarty ma charakter monotematyczny – poświęcony jest zagadnieniom bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Dotychczas, mówiąc o bezpieczeństwie, kładło się zazwyczaj nacisk na zagrożenia natury zewnętrznej. Jednakże proces globalizacji komplikuje całą sferę tych problemów na poziomie normatywnym ze względu na wzajemne przenikanie wartości. Obok dobrodziejstw, jakie przynosi, rodzi też niebezpieczeństwa, i to we wszystkich dziedzinach naszego życia. Mają one bowiem wymiar zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Przeciwdziałanie im winno mieć zatem także taki charakter. Dominujące, koncentrujące się na zagadnieniach legislacyjnych podejmowane rozwiązanie normatywne zdaje się być niewystarczające. Mamy wiele przykładów, kiedy rozwiązania prawne wykorzystywane są do realizacji różnorodnych, zgoła przeciwstawnych sobie celów. Jednak praktyka weryfikuje te rozwiązania i wskazuje na potrzebę ich doskonalenia.

Spis treści

I. Z zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego

 1. Jerzy Stańczyk – Polska polityka bezpieczeństwa po 1989 roku w kontekście integracji ze strukturami zachodnimi
 1. Inna Stecenko, Stanislavs Buka – Analiza wskaźników wewnętrznych ekonomicznego bezpieczeństwa państwa (na przykładzie Łotwy)
 2. Barbara Bonisławska – Ochrona ludności w systemie bezpieczeństwa narodowego
 3. Marian Żuber – Proliferacja broni jądrowej a bezpieczeństwo globalne
 4. Barbara Sońta – Unia Europejska wobec biozagrożeń (wybrane zagadnienia)
 5. Bogdan Michailiuk – Terroryzm z wykorzystaniem broni masowego rażenia jako zagrożenie bezpieczeństwa
 6. Mirosław Smolarek, Marian Żuber – Korzenie terroryzmu tureckiego
 7. Anna Dąbrowska, Tomasz Dąbrowski – EUROPOL – Europejski Urząd Policji
 8. Stanisław Śladkowski – Monitoring uliczny a bezpieczeństwo publiczne

II. Komunikaty i omówienia

 1. Włodzimierz Okrasa – Współdziałanie Trzeciego Sektora i Administracji Publicznej na Rzecz Innowacyjnego Rozwoju Lokalnego (TSAPIR). Komunikat z realizacji projektu naukowo-badawczego w Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej w Warszawie (WSAS)
 2. Polsko-łotewska konferencja naukowa. Dwadzieścia lat przemian w administracji i zarządzaniu

 
 

Administracja, Polityka, Ekonomia – Zeszyt III

Praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa

W trzeciej edycji zeszytów znalazły się zarówno prace z zakresu nauk administracyjnych, ekonomicznych, jak i materiały pozostające na pograniczu politologii. Część z nich jest efektem współpracy z Bałtycką Akademią Międzynarodową w Rydze (Łotwa). Opublikowane one zostały w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Publikacja podzielona została na trzy części: Administracja, Polityka i Ekonomia.

Spis treści

I. Administracja

 1. Izolda Bokszczanin – Administracja rządowa w Republice Francuskiej
 2. Andżelika Mirska – Problem społeczności Berlina
 3. Joanna Brylak – Ewolucja przestępczości zorganizowanej w Polsce i we Włoszech na przykładzie świadka koronnego
 4. Michał Rojewski – Uprawnienia referendarzy sądowych w postępowaniu cywilnym
 5. Władimir Bagirow – Retrospektywna analiza tworzenia i rozwoju instytucji intelektualnej własności w Łotwie
 6. Piotr Bednarczyk – Sprawiedliwość w systemie koncepcji prawa Niklasa Luhmanna

II. Polityka

 1. Aleksandr Owłaszczenko, Jacek Zieliński – Z zagadnień polskiej polityki morskiej
 2. Nikita Nikiforow – Proces boloński. Łotwa, Litwa i Estonia na tle innych państw Unii Europejskiej

III. Ekonomia

 1. Katarzyna Boratyńska –Wybrane ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce
 2. Anna Wróbel – Liberalizacja międzynarodowa handlu usługami finansowymi
 3. Olga Łukaszina, Arkadij Wocisz – Możliwości inwestowania przez pracowników w firmy swoich pracodawców
 

 

Administracja, Bezpieczeństwo, Państwo prawa – Zeszyt II

Praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa

Drugi tom serii jest poświęcony problematyce dającej się ująć w trzech zasadniczych segmentach, tj. administracja, państwo prawa oraz bezpieczeństwo publiczne.

Spis treści

I. Administracja

 1. 1. Jacek Wojnicki – Administracja lokalna w republikach postjugosławiańskich
 2. Izolda Bokszczanin – Administracja rządowa w republice włoskiej
 3. Rafał Lange – Wzory osobowe obywatela wśród młodzieży: empiryczna weryfikacja modelu postulowanego w literaturze

II. Bezpieczeństwo

 1. Włodzimierz Okrasa – Administrowanie ryzykiem i adresowanie środków publicznych: analiza przestrzenna ryzyka społecznego jako narzędzie integracji celów socjalnych i rozwojowych społeczności lokalnej
 2. Krzysztof Księżopolski – Międzynarodowa ochrona środowiska – przykład Afryki
 3. Barbara Bonisławska – Administracja publiczna w przeciwdziałaniu zagrożeniom
 4. Andrzej Warmiński – Analiza zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego

III. Państwo prawa

 1. Brunon Hołyst – Badania urzędników i petentów
 2. Michał Rojewski – Przeszłość prawa użytkowania wieczystego
 3. Lesław Grzonka – Geneza i rozwój samorządu zawodowego radców prawnych
 4. Tatjana Jurkiewicz – Kontrola konstytucyjna i koncepcja państwa prawa

 

Współczesne problemy administracji publicznej – Zeszyt I

Praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa

Spis treści

 1. Eugeniusz Zieliński – Problemy funkcjonowania administracji publicznej w Polsce
 2. Michał Rojewski – Stanowiska urzędnicze w polskim sądownictwie powszechnym i sądownictwie administracyjnym
 3. Mariusz Paździor – Partie polityczne w polskiej Konstytucji z 1997 r.
 4. Andżelika Mirska – Ustrój administracji Berlina
 5. Izolda Bokszczanin – Politycy i urzędnicy w administracji rządowej we Włoszech
 6. Jacek Zieliński – Politycy i urzędnicy w rządach i administracji rządowej na Litwie, Łotwie i w Estonii
 7. Krzysztof Księżopolski – Ochrona środowiska w basenie Morza Bałtyckiego
 8. Barbara Bonisławska – Terroryzm zagrożeniem XXI wieku
 9. Włodzimierz Okrasa – Wykształcenie wyższe i sektor edukacji w Polsce – od tranzycji do akcesji: Wybrane Aspekty Funkcjonowania Systemu Edukacji w świetle mikrodanych, lata 1993, 1998 i 2003

 

Powrót