Zapomogi

Pobierz dokumenty:

ZAPOMOGA

1. Zapomoga może być przyznawana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

2. Zapomogę przyznaje Dziekan lub Komisja Stypendialna na pisemny wniosek studenta.

3. Zdarzeniem losowym mogą być w szczególności:

1/  śmierć członka najbliższej rodziny studenta,

2/  przewlekła choroba studenta lub członków rodziny studenta,

3/  nieszczęśliwy wypadek studenta lub członków rodziny studenta,

4/  klęski żywiołowe (np. pożar, powódź), w wyniku których ucierpiała rodzina studenta,

5/  utrata pracy

6/ inne zdarzenia, wskutek których student znalazł się nagle w trudnej sytuacji materialnej.

4. Wniosek o zapomogę powinien być złożony bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia losowego. 

5. Do wniosku powinny być dołączone zaświadczenia wydane przez właściwe organy, instytucje i organizacje, poświadczające zaistnienie zdarzenia oraz potwierdzające ewentualne kosztów, wydatki, poniesione straty z powodu zaistniałych zdarzeń losowych.

6. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

7. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia określonego w ust. 1, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

 

 

 

 

 

                                                                    

Powrót