System antyplagiatowy - informacje i regulamin

Informacja

dla promotorów i dyplomantów o funkcjonowaniu systemu kontroli antyplagiatowej w Uczelni

 

 1. Dyplomant przedstawia promotorowi do akceptacji ostateczną wersję pracy dyplomowej. która odpowiada wymaganiom określonym w Zarządzeniu Rektora z dnia 17 września 2015r. (strona tytułowa, indeks słów kluczowych, itd.).
 2. Zaakceptowaną pracę dyplomant samodzielnie i na własny koszt wprowadza do systemu Plagiat. pl
 3. Otrzymany z systemu raport podobieństwa przekazywany jest przez dyplomanta promotorowi.
 4. W raporcie podobieństwa dwa wskaźniki poddawane są ocenie:

a)      wskaźnik 1 – identyczność fraz pięciowyrazowych i dłuższych z frazami w tekstach zawartych w zasobach Internetu i zasobach Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych;

b)       wskaźnik 2 – identyczność fraz 26 wyrazowych i dłuższych z frazami w tekstach zasobów Internetu i zasobów Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych;

 1. Jeśli w raporcie podobieństwa wskaźnik 1 przekracza 50%,  i (lub) wskaźnik 2 przekracza 5% promotor ocenia, czy stanowi to naruszenie praw autorskich i wyklucza samodzielność pracy. W tym celu wypełnia oświadczenie.
 2. Jeśli promotor uzna, że praca jest niesamodzielna nie dopuszcza jej do obrony.
 3. Jeśli promotor uznaje, że wykazane w raporcie podobieństwa nie naruszają praw autorskich i nie podważają samodzielności autora pracy, dopuszcza pracę do obrony.
 4. Promotor składa do dziekanatu:

a)      opinię o pracy

b)      raport podobieństwa,

c)      oraz jeśli zachodzi przypadek przekroczenia wskaźników 1 i 2,:

 • opinię związku z raportem podobieństwa

 

Szczegółowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Regulaminie funkcjonowania systemu kontroli antyplagiatowej


Zarządzenie

Rektora Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie

z dnia 24 września 2015r

 

W sprawie Regulamin funkcjonowania systemu kontroli antyplagiatowej

w WSAS w Warszawie

 

 

Na podstawie ary.66 ust.1 w zw. z art. 167 a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( tj. U. z 2012r. poz. 572 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Ustala się Regulamin funkcjonowania systemu kontroli antyplagiatowej w zakresie sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym, który stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Załącznik

do Zarządzenia Rektora

 z dnia 24 września 2015r

 

Regulamin

funkcjonowania systemu kontroli antyplagiatowej w Wyższej Szkole Administracyjno Społecznej w Warszawie

 

I  Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania systemu kontroli antyplagiatowej w WSAS oraz tryb postępowania przy sprawdzaniu prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Plagiat.pl, zwanego dalej „systemem”.
 2. Określono w regulaminie procedury antyplagiatowe stosuje się do prac dyplomowych  licencjackich i magisterskich w formie pisemnej, zwanych dalej „pracami”.
 3. Warunkiem dopuszczenia pracy do obrony jest jej sprawdzenie przez system.
 4. Sprawdzenie, o którym mowa w ust.3, polega na identyfikacji w treści pracy zapożyczeń z innych tekstów w oparciu o zasoby Internetu oraz Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych ( zwanego dalej ORPD).

 

 • § 2

 

 1. Pracę do systemu wprowadza samodzielnie student.
 2. Koszty związane ze sprawdzeniem pracy przez system ponosi student.

II  Zasady funkcjonowania systemu kontroli antyplagiatowej

 

§ 3

 

 1. System udostępnia jego użytkownikowi dane umożliwiające stwierdzenie,  czy w sprawdzanej pracy doszło do wykorzystania innych tekstów z naruszeniem ich autorstwa,  z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. System nie dokonuje oceny czy doszło do naruszenia autorstwa – do jej wydania konieczna jest interpretacja promotora.

 

§ 4

 

 1. Raport podobieństwa zawiera wyliczone współczynniki podobieństwa dla danej pracy w odniesieniu do innych tekstów oraz informacje dotyczące fragmentów pracy zidentyfikowanych przez system jako identyczne z tekstami z zasobów Internetu 

i ORPD.

 1. Współczynniki podobieństwa określają, w jakim stopniu praca składa się z fragmentów identycznych   z   wykrytymi   w   innych   tekstach   oraz   są   stosunkiem   liczby   słów odnalezionych w innych tekstach do całkowitej liczby słów w badanym dokumencie.
 2. Określa się pięć wartości współczynnika podobieństwa:

1) współczynnik podobieństwa 1  określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy o długości 5 wyrazów lub dłuższe odnalezione w bazie ORPD i zasobach Internetu z wyłączeniem fragmentów aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych (BAP) - współczynnik ten służy przede wszystkim do badania samodzielności językowej autora pracy;

2) współczynnik podobieństwa 2 określa, jaka część badanej pracy składa się z fraz odnalezionych w zasobach Internetu i bazie ORPD z wyłączeniem BAP o długości 25 wyrazów - współczynnik ten, ze względu na długość wykrywanych fraz jest narzędziem służącym do wykrywania nieuprawnionych zapożyczeń;

3) współczynnik podobieństwa 3 jest wyliczany analogicznie do współczynnika 1, z tym że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 5 wyrazów lub dłuższe, odnalezione przez system w BAP;

4) współczynnik podobieństwa 4 jest wyliczany podobnie jak współczynnik 2, z tym że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 25 wyrazów lub dłuższe odnalezione przez system w BAP;

5) współczynnik podobieństwa 5 oznacza jaka część badanej pracy składa się wyłącznie z fraz aktów prawnych odnalezionych w BAP o długości co najmniej 8 wyrazów.

4.    Jako górne granice współczynników podobieństwa wyznacza się:

1) współczynnik podobieństwa 1 (sekwencja pięciowyrazowa) – 50%

2) współczynnik podobieństwa 2 (sekwencja dwudziestopięciowyrazowa) – 5%

 

III Tryb postępowania w zakresie sprawdzenia prac dyplomowych.

 

§ 5

 

 1. Student wprowadza pracę dyplomową do systemu po jej wstępnym zaakceptowaniu przez promotora , z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Praca dyplomowa wprowadzona do systemu spełnia warunki określone w Zarządzeniu Rektora z dnia 17 września 2015r. w sprawie form i wymagań dotyczących prac dyplomowych oraz zasad i trybu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych.

 

§ 6

 

 1. Student przekazuje promotorowi uzyskany z systemu raport podobieństwa, z zastrzeżeniem  ust.2.
 2. Jeśli raport podobieństwa wykazuje przekroczenie wskaźników, o których mowa w §4 ust 4, student przekazuje promotorowi rozszerzony raport podobieństwa.

 

 

 • § 7

 

 1. W przypadku, o którym mowa w §6 ust.2, promotor składa opinię, której wzór zawiera załącznik 1.
 2. Jeśli promotor dopuszcza pracę do obrony składa na niej podpis pod oświadczeniem o samodzielności autora.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 podpis składa także student.

 

IV Postanowienia końcowe.

 

 • § 8

 

W przypadku dopuszczenia pracy do obrony do protokołu egzaminu dyplomowego dołącza się raport podobieństwa oraz w przypadku, o którym mowa w §7 ust.1 – rozszerzony  raport podobieństwa i opinię promotora.

 

 • § 9

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015r.
 

Powrót