Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Pobierz dokumenty:


 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zwane dalej „stypendium specjalnym”, może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

2. Stypendium specjalne przyznaje Dziekan na wniosek studenta z załączonym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności studenta lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem.

3. Orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły ważności, traktowane są na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez zespoły orzekające i lekarza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

4. Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:

a. całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.), traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

b. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy wymienionej powyżej, traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

c. częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy wydanych w okresie od 1 stycznia 1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998 r.), jeżeli nie utraciły mocy, traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:

  • I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu), jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Powrót