Stypendium socjalne

 


 

1.Nowe wnioski o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim 2017/2018 na okres marzec – lipiec 2018 r., wymagane są od studentów, którzy:

 

1/ są studentami w semestrze  letnim 2017/2018;

 

2/ nie składali wniosku o stypendium socjalne w semestrze zimowym 2017/2018, a spełniają kryterium dochodowe do przyznania stypendium socjalnego w semestrze letnim 2017/2018  (dochód na członka rodziny w 2016 roku nieprzekraczający 1051 złotych);

 

3/ do wniosku o stypendium socjalne dołączą dokumenty umożliwiające wyliczenie dochodu netto na członka rodziny ( w szczególności: zaświadczenie urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2016 roku przez każdego członka rodziny odrębnie, zaświadczenie ZUS albo pracodawcy o składkach zdrowotnych faktycznie pobranych w 2016 roku (9%), oraz w zależności od sytuacji - zaświadczenie urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (1 ha i wyżej), wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów, dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu – szczegóły w części informacyjnej wniosku o przyznanie stypendium socjalnego),

 

4/ do wniosku o stypendium dołączą oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów (na druku).

 

 2.Uwaga: Nie składają nowych wniosków o stypendium socjalne studenci:

 

1/ których sytuacja dochodowa wyliczona we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego  na semestr zimowy 2017/2018 nie uległa zmianie; składają „Oświadczenie o niezmienionej sytuacji dochodowej członków rodziny w semestrze letnim 2017/2018” oraz „Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów’’ ( na odpowiednich drukach w zakładce „stypendium socjalne”).

 

  2 / studenci, których sytuacja dochodowa po roku 2016 uległa zmianie z powodu utraty dochodu z 2016 roku lub uzyskania dochodu w 2017 lub 2018 roku składają „Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu” wraz z załącznikami, o których mowa we Wniosku o ponowne przeliczenie dochodu - bez obowiązku składania nowego wniosku o stypendium socjalne - oraz „Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów’.

 

 

 

3. Wniosek o  przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim 2017/2018 na okres marzec – lipiec 2018 r.,  składają studenci, którzy:

 

1/ są studentami w semestrze  letnim 2017/2018 i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem niepełnosprawności i okresem na jaki niepełnosprawność została orzeczona (minimum na 5 miesięcy w przypadku ubiegania się o stypendium na semestr letni 2017/2018),

2/ do wniosku o stypendium dołączą kserokopie orzeczenia oraz oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów (na druku).

 


 

 

INFORMACJA O ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY PRZYZNAWANIU STYPENDIUM SOCJALNEGO

        1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r.poz.2183, ze zm.), do otrzymania świadczeń pomocy materialnej uprawnieni są studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia Uczelni, wszystkich kierunków studiów, spełniający wymogi do otrzymania poszczególnych form pomocy materialnej określonych w ustawie oraz Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej, z wyjątkiem:

        1/  studentów będących kandydatami na żołnierzy zawodowych lub  żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

        2/ studentów będących funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie,

                3/ studentów studiujących równocześnie na kilku kierunkach studiów – świadczenia pomocy materialnej można otrzymywać tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku,

                4/ studenta, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.

        2. Przyznanie stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium socjalne. 

         3. Źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło, dochód z pracy w gospodarstwie rolnym, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

         4. Stałe źródło dochodu oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, z którego oblicza się dochód, czyli przez 12 miesięcy w roku.

         5. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej.

6. W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, po roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód, przeliczenia tego dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

7. Osoba ubiegająca się o stypendium socjalne, która we wniosku deklaruje połączenie  swoich dochodów z dochodami rodziców, obowiązana jest do udokumentowania sytuacji dochodowej obojga rodziców,  chyba że:

                               1/ jeden z rodziców nie żyje, fakt potwierdzony  aktem zgonu,

                               2/ rodzice są po rozwodzie lub w separacji, fakt potwierdzony kopią wyroku sądu.

 8.  Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego małżonka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się tego małżonka.

         9. Osoba samotnie wychowująca dziecko, której nie zostało zasadzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, może ubiegać się o stypendium socjalne, pod warunkiem udokumentowania faktu, że:

1/ rodzic dziecka  nie żyje (akt zgonu),

2/ ojciec dziecka jest nieznany (odpis zupełny aktu urodzenia),

3/ powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców            zostało oddalone (odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne),

4/ sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka (odpis prawomocnego orzeczenia sadu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka).

         10.  W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby
spoza rodziny od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych  w tym roku. Dokument – odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasadzającego alimenty na rzecz osób poza rodziną.

         11. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje je w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem lub ugodą sądową, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalania prawa do stypendium socjalnego, wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów.

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on udokumentować powyższe przedstawiając m. in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, ponadto zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (zaświadczenia z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu i inne).

         Uwaga:  W uzasadnionych przypadkach, rektor, dziekan albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium dochodowego.   W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, rektor, dziekan albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Powrót