Stypendium socjalne

                                       

                                                                                                  

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO

w roku akademickim 2016/2017

 

1. Do otrzymania świadczeń pomocy materialnej uprawnieni są studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia Uczelni, wszystkich kierunków studiów, spełniający wymogi do otrzymania poszczególnych form pomocy materialnej określonych w niniejszym regulaminie, z wyjątkiem:

1/  studentów będących kandydatami na żołnierzy zawodowych lub  żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

2/ studentów będących funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie,

3/ studentów studiujących równocześnie na kilku kierunkach studiów – świadczenia pomocy materialnej można otrzymywać tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku,

4/ studenta, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.

2. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenckie do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia z wyłączeniem prawa do pomocy materialnej, o której mowa w art.173 ustawy.

3.Decyzja o przyznaniu pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawa studenckie, (złożył egzamin dyplomowy, został skreślony z listy studentów).

4. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla osób niebędących obywatelami polskimi, odbywających studia w Polsce, określa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne             uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta,

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

3. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, :

1)  w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

     a/ ukończył 26. rok życia,

     b/ pozostaje w związku małżeńskim,

     c/ ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust.4 pkt 2 ustawy (dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich     ukończenia, oraz   dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek),

d/ osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2)   jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

     a/ posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

     b/ posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

     c/ jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit.a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust.1 i kwoty określonej w art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach       rodzinnych,

     d/ nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

CZĘŚĆ I

 

SPOSÓB USTALENIA DOCHODU  CZŁONKA RODZINY STUDENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE

 

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1518, z późn. zm.). 

 

Ilekroć w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  jest mowa o dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych          osób:

1)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27,30b,30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz.307, ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

2) deklarowany w oświadczeniu dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

3)   inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to:

a)  renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

     b)  renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach   określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich       rodzin,

     c)  świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu        pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej                 przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

     d)  dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i    okresu powojennego,

   e)  świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym    osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez    III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

     f)  emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań     wojennych w     latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

     g)  renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

     h)  zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w       przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

     i)   środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

     j)  należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),

     k)  należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

     l)  należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

     ł)  dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne

     m)  alimenty na rzecz dzieci,

     n)  stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom,

     o)  kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

     p)  należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

     r)  dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),

     s)  dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

     t)  ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

     u)  ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

     w)  świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

 x)  dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

y)  dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

z)  renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalne),oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

ź)  zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

ż) świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

ża/ świadczenie rodzicielskie,

 żb/ zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do dochodu nie wlicza się:

 1/ świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym,

2/ stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach a/ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, b/ niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c/ umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo  międzynarodowych programów stypendialnych,

 3/ świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 4/ świadczeń, przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

 5/ stypendiów o charakterze socjalnym poznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art.21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361, z późn.zm.).

 

5. Ilekroć w ustawie o świadczeniach rodzinnych  jest mowa o:

1)  dziecku – oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w którego sprawie toczy się   postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieka prawną;

2) gospodarstwie rolnym – oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

3) osobach pozostających na utrzymaniu – oznacza to członków rodziny utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób;

4)  zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o prace nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

5) osoba samotnie wychowująca dziecko, której nie zostało zasadzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, może ubiegać się o stypendium socjalne, pod warunkiem udokumentowania faktu, że:

            1/ rodzic dziecka  nie żyje,

            2/ ojciec dziecka jest nieznany,

            3/ powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców            zostało oddalone,

            4/ sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

6) Osoba ubiegająca się o stypendium socjalne, która we wniosku deklaruje połączenie  swoich  dochodów z dochodami rodziców, obowiązana jest do udokumentowania sytuacji dochodowej obojga rodziców,  chyba że:

                        1/ jeden z rodziców nie żyje, fakt potwierdzony  aktem zgonu,

                        2/ rodzice są po rozwodzie lub w separacji, fakt potwierdzony kopią wyroku sądu.

6. Źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło.

7. Stałe źródło dochodu oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. Podmiot przyznający stypendium może jednak w szczególnych przypadkach uznać źródło dochodu, jako stałe np. w sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta później niż w styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu studenta dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy.

8.  W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej.

9. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on udokumentować powyższe przedstawiając m. in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, ponadto zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (zaświadczenia z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu i inne).

10. W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby
spoza rodziny od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych  w tym roku.

11.   W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje je w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem lub ugodą sadową, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalania prawa do stypendium socjalnego, wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości.

12. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn.zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

13. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa rolnego stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, z wyjątkiem:1/  oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;2/ gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnie produkcyjną;3/  gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.4/ Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach określonych w ust.2, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 5/ Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

            Uwaga:  W uzasadnionych przypadkach, rektor, dziekan albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium dochodowego.   W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, rektor, dziekan albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

           

            CZĘŚĆ II

           

                                                           DOCHÓD UTRACONY 

1. Utrata dochodu  – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

a/ uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b/ utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c/ utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

d/ utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

e/ wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

g/ utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

h/ utrata zasadzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,

ża/ utratą świadczenia rodzicielskiego,

 żb/ utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

1. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy* lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

 

  2.Jeżeli członek rodziny posiadał dochód przez cały rok kalendarzowy, z którego ustala się dochód  i nie uzyskuje  go nadal ale  nie jest to dochód utracony w rozumieniu przepisów ustawy – to aby obliczyć  miesięczny dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy   - dochód ten roku dzieli się przez 12;

3. Jeżeli członek rodziny w dniu składania wniosku nie posiada dochodu, który posiadał w roku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy   i    miał  miejsce tzw. dochód utracony – to takiego dochodu nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu dochodu do celów stypendium socjalnego.

 

*wyrażenie: „w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy „- dla celów stypendialnych - oznacza rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym przyznaje się stypendium socjalne;

 

  Osoby, które utraciły dochód składają Oświadczenie o utracie dochodu na druku (załącznik nr 2 do wniosku o stypendium socjalne) zamieszczonym w   zakładce stypendium socjalne oraz dokumenty poświadczające utratę dochodu (np. rozwiązanie umowy o pracę, umowa na czas określony, umowa zlecenia, rozwiązanie umowy czasowej, świadectwo pracy).

 

 

 

UZYSKANIE DOCHODU

1. Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a/ zakończeniem urlopu wychowawczego,

b/ uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c/ uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

d/ uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

e/ rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,

g/ uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

ża/ uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

 żb/ uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

2.  W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny,  uzyskany w tym roku  dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których ten dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń (stypendium socjalnego).

 

3.   W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, po w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń (stypendium socjalnego).

 

4. Jeżeli członek rodziny w trakcie roku  kalendarzowego z którego oblicz asie dochód uzyskał dochód, tzw. dochód uzyskany w rozumieniu przepisów ustawy, i nie utracił go do dnia składania wniosku – to dochód ten dzieli się przez liczbę miesięcy w których był  uzyskiwany.

 

5. Jeżeli członek rodziny po roku kalendarzowym z którego oblicza się dochód, uzyskał nowy dochód tzw. dochód uzyskany i nie utracił go do dnia składania wniosku – do jego przeciętnego dochodu z roku kalendarzowego  z którego oblicza się dochód, dodaje się dochód z pierwszego pełnego miesiąca po jego uzyskaniu.

 

*wyrażenie: „w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy „- dla celów stypendialnych - oznacza rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym przyznaje się stypendium socjalne;

 

Osoby, które uzyskały dochód składają Oświadczenie o uzyskaniu dochodu na druku (załącznik nr 2 do wniosku o stypendium socjalne) zamieszczonym w zakładce stypendium socjalne oraz  dokumenty poświadczające uzyskanie dochodu, w tym zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia z drugiego miesiąca po zatrudnieniu.

 

CZĘŚĆ III

DOKUMENTACJA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć:

 

1/ zaświadczenie urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym w 2015 (lub o jego braku) podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art.27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego; zawierające informacje o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, należnego podatku.

 

2/ zaświadczenie (zaświadczenia) wydane przez pracodawcę lub ZUS o wysokości składek zdrowotnych pobranych faktycznie w w roku kalendarzowym ( 2015) poprzedzającym rok akademicki (2016/2017), w którym student ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego;

 

3/ zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

4/ oświadczenie studenta i członków rodziny o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:

a/ wysokości dochodu,

b/ wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,

c/ wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d/ wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e/ wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

5/ inne zaświadczenia lub oświadczenia, w tym:

a/ stwierdzające wiek dziecka/dzieci nieletniego,

b/ orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

c/ prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,

d/ prawomocny wyrok sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

e/ zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

f/ zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i o okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,

6/ zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni (1 ha i powyżej) w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium,

7/ umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

8/ umowa zawarta w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

9/ kopia odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty oraz przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

10/ kopia odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie oraz przekazy lub przelewy pieniężne potwierdzające faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych  niż zasadzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

11/ zaświadczenia o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium,

12/ dokumenty potwierdzające utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

13) dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu,

 14) oświadczenie studenta o miejscu zamieszkania jego i członków rodziny studenta ujętych we wniosku

15) zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub wysokości stypendium dla bezrobotnych (stażu) - w przypadku bezrobotnych: studenta i członków rodziny,

16) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wysokości świadczeń pomocy społecznej w przypadku, gdy rodzina korzysta z pomocy ośrodka,

2. Ponadto, student powinien dostarczyć:

1/ ksero aktu małżeństwa studenta/tki albo odpis aktu urodzenia studenta/tki  lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia studenta/tki, (w przypadkach, gdy student/ka nie wykazuje dochodów rodziców),

2/ zaświadczenie(a) pracodawcy(ów) o zatrudnieniu studenta/tki  lub jego małżonka oraz o wysokości zarobków w  roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego oraz w roku akademickim, w którym składany jest wniosek  o stypendium socjalne, jeśli student ubiega się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów rodziców, a także  w razie utraty dochodu,

3/  zaświadczenie(a) pracodawcy(ów) o zatrudnieniu studenta  lub jego małżonka oraz o wysokości zarobków z pełnego miesiąca po zatrudnieniu w  w celu ustalenia dochodu studenta w razie uzyskania dochodu,

4/ podpisane na druku Uczelni oświadczenie studenta o nie pobieraniu  świadczeń socjalnych na innym kierunku studiów w WSAS lub innej Uczelni,

5/ oświadczenia na druku Uczelni o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub z jednym z nich.

3.  W przypadkach składania oświadczenia zamiast zaświadczenia student składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. „

 

 

 

 

                           

                                     

Powrót