Stypendium Rektora

Średnia, od której przyznawane jest Stypendium Rektora, oraz minimalne wymogi, przy których będą rozpatrywane wnioski:

-4,50 plus osiągnięcia naukowe
-4,71 bez dodatkowych osiągnięć

1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej „Stypendium Rektora”, może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen i ma osiągnięcia naukowe.

2. Stypendium Rektora przyznaje Rektor na pisemny wniosek studenta.

3. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego – uwzględniając zasadę, że środki z dotacji na pomoc materialną dla studentów przeznaczone na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni, stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi – określa szczegółowe warunki przyznawania stypendium Rektora, w tym:

1) minimalną średnią ocen uprawniającą do ubiegania się o stypendium Rektora, biorąc pod uwagę oceny uzyskane w poprzednim roku studiów oraz zróżnicowanie skali ocen osiągnięć Uczelni,

2) rodzaje osiągnięć naukowych.

4. O przyznanie stypendium Rektora może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. O przyznanie stypendium Rektora może ubiegać się również student pierwszego semestru studiów drugiego stopnia, o ile studia drugiego stopnia rozpoczął nie później niż w okresie jednego roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia i który na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia uzyskał wysoką średnią i ma osiągnięcia naukowe wymagane w dniu składania wniosku.

6. Rektor przyznaje stypendia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i trzeciego stopnia (dalej kategorie stypendiów). O liczbie przyznanych stypendiów decyduje Rektor w oparciu o kolejność na liście rankingowej prowadzonej oddzielnie dla studiów pierwszego stopnia i studentów drugiego stopnia, z tym że łączna liczba przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów liczonych wspólnie, a ich wartość wynosi nie więcej niż 60% środków przeznaczonych na stypendia i zapomogi.

7. Stypendium Rektora jest przyznawane zgodnie z kolejnością osób na liście rankingowej ubiegających się o stypendium. Miejsca na liście rankingowej w oparciu o średnią studiów pomnożoną przez 10 oraz punkty za aktywność naukowo-badawczą zgodnie z punktacją zawartą w tabeli w pkt 16, z tym że nie może ich być więcej niż 30. Punkty za działalność naukowo-badawczą podlegają sumowaniu w zależności od liczby podjętych działań w ramach kategorii. Średnia ocen obliczana jest jak średnia do stypendiów.

8. Lista osób, którym przyznane zostało stypendium, jego wysokość, jak też liczba punktów, według których przyznawane były poszczególne kategorie stypendiów, jest ogłaszana w zarządzeniu Rektora po rozpatrzeniu wniosków osób ubiegających się o stypendium.

9. Z prawa ubiegania się o stypendium Rektora wyłączone są osoby, które:

1) przebywają na urlopie dziekańskim,

2) mają niezaliczone różnice programowe powstałe w wyniku wznowienia studiów, zmiany uczelni, kierunku, specjalności, specjalizacji,

3) w roku akademickim lub roku studiów stanowiącym podstawę do ubiegania się o stypendium korzystały z warunku krótkoterminowego lub długoterminowego. Nie dotyczy to osób ubiegających się o egzamin komisyjny.

10. Podstawą ubiegania się o stypendium Rektora jest uzyskanie w poprzednim roku studiów średniej ocen na minimalnym poziomie 4,50 i posiadanie punktów z tytułu osiągnięć naukowo-badawczych. Klasyfikowane są wyłącznie osoby posiadające punkty zarówno z tytułu średniej, jak i aktywności naukowo-badawczej.

11. Osoba ubiegająca się o stypendium Rektora we wniosku o jego przyznanie wskazuje podstawę ubiegania się o przyznanie stypendium i dokumentuje działania opisane w tabeli.

12. Osoba ubiegająca się o stypendium, której Rektor odmówił przyznania stypendium lub kwestionuje wysokość przyznanego stypendium, ma prawo zwrócić się do Rektora WSAS, z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku. Prośba musi zawierać wskazanie podstawy prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku oraz udokumentowanie zgłaszanych zastrzeżeń.

13. Punktowanie za działalność naukowo-badawczą i organizatorską związaną z działalnością naukowo-badawczą:

 

KategoriaPodstawa dokumentacyjnaPunktacja
1) Członkostwo i aktywność w kole naukowym (potwierdza prowadzący koło naukowe)Potwierdza opiekun koła10
2) Udział w projekcie badawczymPotwierdza kierownik programu20
3) Udział w programach edukacyjnych Unii Europejskiej poza granicami kraju (np. Erasmus)Potwierdza delegująca lub przyjmująca strona15
4) Udział w programach edukacyjnych Unii Europejskiej na terenie krajuPotwierdza delegująca lub przyjmująca strona5
5) Udział w konferencji naukowej krajowej i międzynarodowejKserokopia dyplomu uczestnictwa, identyfikatora lub inne potwierdzenie wystawione przez organizatora10
6) Udział w konferencji naukowej krajowej i międzynarodowej (wygłoszony lub zgłoszony referat, komunikat)Kserokopia programu konferencji z zaznaczonym wystąpieniem wnioskującego10
7) Udział w organizacji konferencji, seminarium, sympozjum (potwierdza organizator)Potwierdzenie organizatora lub kserokopia programu albo zaproszenia ze wskazaniem członków komitetu organizacyjnego lub innego, równoważnego ciała5
8) Publikacja w pokonferencyjnym wydawnictwie z konferencji krajowej lub międzynarodowejKserokopia strony tytułowej wydawnictwa i spisu treści lub pierwszej strony artykułu5
9) Artykuł w wydawnictwie z wyłączeniem opatrzonych informacją, że zawiera materiały przed- lub pokonferencyjne 20

 

16. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Powrót