Studium języków obcych

PREZENTACJE DO PRZEDMIOTU ADMINISTRATIVE ENGLISH (I SEM. MGR)

W ramach Studium Języków Obcych WSAS odbywają się lektoraty z języka angielskiego. Realizowane są one według standardów Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego z zastosowaniem nowoczesnych metod i pomocy dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są na wszystkich poziomach przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów, którzy potrafią precyzyjnie zidentyfikować potrzeby studentów oraz w sposób naturalny i efektywny pomóc im osiągać postępy w pozyskiwaniu wiedzy. Od 1 września 2007 roku Kierownikiem Studium jest mgr Grażyna Jaszczerska-Zielińska. Studium zatrudnia 14 lektorów.

WYMIAR GODZIN

Administracja Europejska, Administracja Publiczna, Administracja Gospodarcza, Administracja Bezpieczeństwa Publicznego, Administrowanie Infrastrukturą Społeczną:

  • General English – 18 godz. w semestrze (semestry 1–4)
  • Administrative English – 10 godz. w semestrze (semestr 5)
  • Anglojęzyczna Terminologia Unii Europejskiej – 10 godz. w semestrze (semestr 6)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

  • General English – 30 godz. w semestrze (semestry 1–4)

Na pierwszych zajęciach przeprowadzane są testy poziomujące, na podstawie których przypisuje się studentów do grup językowych. Po testach następuje okres korekty w przypisaniu studentów do określonego poziomu, trwający nie dłużej niż 4 tygodnie. W tym czasie lektorzy potwierdzają listy studentów, sugerując jednocześnie, którzy studenci mają inny niż wymagany poziom umiejętności językowych i wymagają przeniesienia. Na podstawie tego raportu kierownik Studium dokonuje przepisania wymienionych studentów do innej, odpowiedniej grupy.

Po upływie pierwszego miesiąca nauki nie jest możliwa zmiana grupy (w uzasadnionych przypadkach zmiana może być jednak dokonana po pierwszym semestrze z zastrzeżeniem, że został on zaliczony).

Studenci, którzy samowolnie zmienią grupę, nie informując o tym władz Uczelni, powrócą do swoich pierwotnych grup, co skutkować będzie koniecznością zaliczenia całości semestru u macierzystego lektora.

Studentów po urlopie dziekańskim, powtarzających semestr lub przybywających z innych uczelni przypisuje do grupy Kierownik Studium po uprzednim ustaleniu poziomu znajomości językowej studenta.

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych ESOL, Business SET i EBC w ramach City & Guilds Pitman Qualifications, honorowanych na świecie przez wyższe uczelnie, organizacje zawodowe i pracodawców, a w Polsce m.in. przez Urząd Służb Cywilnych.

Powrót