Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie umożliwia ukończenie studiów podyplomowych na kierunkach:

 

  • Podatki w praktyce

Zajęcia mają charakter praktyczny dla zbudowania umiejętności w zakresie rozliczeń podatkowych

Studia skierowane są do osób, które w małych i średnich przedsiębiorstwach zajmują się podatkami a także księgowych oraz osób, które przygotowują się do egzaminu na doradcę podatkowego.

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z podatkiem VAT, podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), akcyzą, cłami oraz postępowanie administracyjne i podatkowe (ordynacja podatkowa), w tym przed sądami.

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych praktyków spraw podatkowych - pracowników Izby Skarbowej, biegłych rewidentów, sędziów i adwokatów.

Zajęcia prowadzone są w ujęciu praktycznym w oparciu o analizy obowiązujących interpretacji, wykładni i orzeczeń.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć. Kończą się uzyskaniem świadectwa oraz certyfikatu.

 

  • Praktyczne zastosowanie prawa w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Studia skierowane są do osób, które nie posiadają wykształcenia prawniczego. Pracują w małych i średnich firmach na stanowiskach związanych z przygotowaniem umów, dokumentów do postępowania administracyjnego lub sądowego i egzekucyjnego. Także do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie prowadzenia takich spraw.

Program studiów obejmuje: podstawowe instytucje prawa cywilnego i administracyjnego. prawo gospodarcze, podstawy prawa kontraktowego, postępowanie administracyjne, postępowanie w sprawach gospodarczych, windykacja i egzekucja.

Zajęcia warsztatowe w zakresie przygotowania umów, przygotowania dokumentów w postępowaniu administracyjnym, zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz dla postępowań sądowych.

Zajęcia prowadzą wybitni praktycy - adwokaci, sędziowie i radcy prawni.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 175 godzin zajęć i kończą się uzyskaniem świadectwa oraz certyfikatu.

 

  • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Studia przeznaczone są dla osób, które pracują w urzędach administracji rządowej i samorządowej, a także dla ubiegających się o pracę w administracji publicznej.

Program studiów obejmuje przedmioty: wprowadzenie do organizacji i zarządzania w administracji, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia i socjologia organizacji, dysfunkcje organizacyjne, kompetencje społeczne w zarządzaniu, asertywna komunikacja interpersonalna, komunikacja multimedialna, przywództwo i coaching w zarządzaniu, benchmarking, zarządzanie jakością, konflikty organizacyjne, zastosowanie nowoczesnych form i metod zarządzania w administracji.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć i kończą się uzyskaniem świadectwa oraz certyfikatu.

 

  • Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą uzyskać uprawnienia zawodowe do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty  bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program studiów obejmuje przedmioty: prawna ochrona pracy, psychologia pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, podstawy ergonomii i fizjologii pracy, analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy, wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń, ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, toksykologia, ochrona przeciwpożarowa, zasady udzielania pierwszej pomocy, elementy ochrony środowiska, metodyka pracy i szkoleń BHP, elementy konstrukcji maszyn i rysunku technicznego.

Zajęcia prowadzą  specjaliści  i praktycy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 225 godzin zajęć i kończą się uzyskaniem świadectwa oraz certyfikatu dającego uprawnienia zawodowe.

 

  • Specjalista zarządzania nieruchomościami

Studia skierowane są do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w firmach zarządzających nieruchomościami, a także w zarządach gospodarki nieruchomościami gmin. Oferta kierowana jest także do osób chcących doskonalić wiedze i umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Program studiów obejmuje przedmioty: wprowadzenie do zarządzania nieruchomościami, podstawy prawa cywilnego, wybrane elementy prawa administracyjnego, wybrane elementy prawa finansowego, gospodarowanie nieruchomościami, analiza ekonomiczno - finansowa, plan zarządzania nieruchomością, elementy finansów i bankowości, podstawy planowania i analizy kosztów, techniczne aspekty zarządzania nieruchomością, zarządzanie nieruchomością ze względu na jej funkcje, rynek nieruchomości i jego funkcjonowanie, etyka zawodowa zarządcy nieruchomością.

Zajęcia prowadzą   praktycy zarządzania nieruchomościami oraz adwokaci i radcy prawni specjalizujący się w sprawach gospodarki i obrotu nieruchomościami.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godzin zajęć. Kończą się uzyskaniem świadectwa i certyfikatu. 

Powrót