Specjalista zarządzania nieruchomościami

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do pracy w firmach zarządzających nieruchomościami, a także do zakładania własnej firmy zarządzającej.

Zawód zarządcy nieruchomości został zderegulowany, ale tym bardziej istotne jest uzyskiwanie przez osoby, które działają w tym obszarze, wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Zarządzanie nieruchomościami to szereg czynności wymagających wiedzy prawniczej, ekonomicznej, finansowej oraz technicznej. Program studiów zapewnia dostarczenie niezbędnej wiedzy we wszystkich tych zakresach.

Studia trwają  dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Kończą się egzaminem i uzyskaniem świadectwa potwierdzającego uzyskanie 30 punktów ECTS oraz certyfikatu specjalisty zarządzania nieruchomościami.

Koszt studiów

1790 zł za semestr - istnieje możliwość opłat ratalnych.

 plan studiów

 

 

L.p. bloku tematycznego

L.p.

Tematyka wykładów – nazwa przedmiotu

I. Zarządzanie  nieruchomościami - wprowadzenie

1.

Istota i cele zarządzania nieruchomościami

2.

Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomościami – w Polsce i Unii Europejskiej. Uznawanie kwalifikacji zawodowych

II. Sylwetka zarządcy nieruchomości

3.

Pożądane cechy charakteru, wymagane umiejętności interpersonalne zarządcy nieruchomości

4

Etyka zawodowa i standardy zawodowe

III. Otoczenie  prawne zarządzania  nieruchomościami

5

Podstawy prawa cywilnego

6

Wybrane elementy prawa administracyjnego

7

Wybrane elementy prawa finansowego

8

Gospodarowanie nieruchomościami

9.

Źródła informacji o nieruchomościach

10.

Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych

11.

Zamówienia publiczne

IV. Ekonomiczne aspekty  zarządzania nieruchomościami

12.

Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami

13.

Wybrane element finansów i bankowości

14.

Zarządzanie nieruchomością poprzez wartość

15.

Podstawy analizy finansowo-ekonomicznej

16,

Podstawy planowania i kalkulacji kosztów

17.

Planzarządzania nieruchomością

V. Techniczne aspekty

zarządzania nieruchomościami

18.

Przegląd technologii w budownictwie

19.

Słabe miejsca w budynkach, bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji

20.

Przegląd podstawowych regulacji prawnych, obowiązki zarządcy nieruchomości

21.

Proces inwestycyjno - remontowy

22.

Przeglądy techniczne urządzeń i budynków

23.

Bezpieczeństwo nieruchomości

VI. Procedury w  zarządzaniu nieruchomościami

24.

Przejmowanie nieruchomości do zarządzania

25.

Procedury zarządzania operacyjnego

26.

Umowa o zarządzanie nieruchomością

VII. Zarządzanie nieruchomościami

27.

Zarządzanie nieruchomością o funkcjach mieszkaniowych

28.

Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi

29.

Zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi

30.

Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi

VIII. Zagadnienia uzupełniające

31.

Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

32.

Doradztwo na rynku nieruchomości.

33.

Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb zarządzania

 

34.

Negocjacje i komunikacja interpersonalna.

Powrót