Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

Oferta kierowana jest do absolwentów szkól wyższych z tytułem zawodowym lub tytułem magistra, którzy pracują lub zamierzają pracować w służbie bhp, instytucjach nadzoru nad warunkami pracy, szkolnictwie zawodowym, prowadzą działalność szkoleniową, produkcyjną lub gospodarczą.

Studia:

  • umożliwiają nabycie kwalifikacji pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z par. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 246, poz. 2468 ze zm.);
  • przygotowują w myśl wymogów par. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.) do prowadzenia wspólnych dla kształcenia we wszystkich zawodach zajęć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które według nowej podstawy programowej zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach realizowane będą w formie kursów kwalifikacyjnych w szkołach zawodowych.

Studia podyplomowe realizowane są w łącznym wymiarze 225 godzin zajęć dydaktycznych (soboty i niedziele) przez dwa semestry. Obejmują ponadto praktykę zawodową w zakładzie pracy (po 10 dni w semestrze, praktyka zapewniana jest przez WSAS) i kończą się wydaniem świadectwa.

Ramowy program studiów obejmuje następujące przedmioty:

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin wykładowych

Liczba godzin ćwiczeń

1. Prawna ochrona pracy10-
2. Psychologia pracy10-
3. Techniczne bezpieczeństwo pracy1020
4. Podstawy ergonomii i fizjologii pracy10-
5. Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy1020
6. Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń10-
7. Ocena ryzyka zawodowego10-
8. Wypadki i choroby zawodowe10-
9. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy10-
10. Toksykologia10-
11. Ochrona przeciwpożarowa-10
12. Zasady udzielania pierwszej pomocy-10
13. Elementy ochrony środowiska10-
14. Metodyka pracy i szkoleń bhp8-
15. Elementy konstrukcji maszyn i rysunku technicznego-20
16. Zajęcia praktyczne-20
17. Seminarium dyplomowe7-
RAZEM125100

 Koszt

1920 zł za semestr- istnieje możliwość opłat ratalnych

Wymagane dokumenty:

  • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów w wyższych
  • Ankieta Osobowa-drukowana z Wirtualnego Dziekanatu
  • Podanie o przyjęcia na studia podyplomowe
  • Kserokopia dowodu osobistego

Kontakt

tel.: (22) 619 14 80 wew. 24

osobiście w Dziekanacie Uczelni pok. 55

e-mail: studiapodyplomowe@wsas.edu.pl

Powrót