Rekrutacja

 

Uczelnia prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów:

STUDIA LICENCJACKIE – I STOPIEŃ

ADMINISTRACJA

na specjalnościach:

 • Administracja Rządowa i Samorządową
 • Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  


 

INFORMATYKA STOSOWANA

na specjalnościach:

 • Programowanie systemów i baz danych
 • Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem

 


 

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

na specjalnościach:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem gospodarki turystycznej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 


 
STUDIA MAGISTERSKIE – II STOPIEŃ 

 

 • Administracja

 


 

STUDIA PODYPLOMOWE 
 • Podatki w praktyce
 • Praktyczne zastosowanie prawa w działalności małych i średnich przedsiębiorstw
 • Kontrola i audyt w jednostkach administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Specjalista zarządzania nieruchomościami

Osoby chętne do studiowania na naszej Uczelni przyjmowane są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaje się zarejestrowanie w Wirtualnym Dziekanacie oraz dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach.

W przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku.

 

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej składa się z dwóch etapów:

1. REJESTRACJA KANDYDATÓW

Wypełnienie internetowej Ankiety Osobowej z Informacją Dodatkową to pierwszy konieczny etap rekrutacji.

Procedura rejestracji internetowej – logowania wygląda następująco:

- Na głównej stronie Uczelni wchodzimy w zakładkę WIRTUALNY DZIEKANAT.

- Logujemy się, podając imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail. Osoba, która tego dokonała, otrzymuje natychmiast na swój e-mail informację zwrotną z hasłem.

- Ponownie logujemy się w Wirtualnym Dziekanacie, korzystając z hasła.

- Wypełniamy kolejno wszystkie wymagane rubryki Ankiety Osobowej.

- Drukujemy Ankietę Osobową z Informacją Dodatkową (druga strona Ankiety). Jeśli nie można wydrukować ankiety – proszę dostarczyć komplet dokumentów do działu rekrutacji, a ankieta zostanie wydrukowania dla Państwa w dniu zgłoszenia się do zapisu.

2. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W DZIEKANACIE UCZELNI

W ciągu 7 dni od rejestracji należy złożyć komplet dokumentów:

- podanie,

- świadectwo dojrzałości oraz kserokopia, przy nowej maturze – kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej + oryginał do wglądu,

- kserokopia dowodu osobistego (czytelna) + oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności,

- trzy jednakowe fotografie (wyraźne fotografie o wymiarach 45x35 mm).

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie Ankiety Osobowej z Informacją Dodatkową oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej. 

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Uczelni Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej, Rekrutacja – pokój nr 55 (wysoki parter).

Wszelkich informacji o możliwości studiowania na naszej Uczelni udzielą Państwu pracownicy Dziekanatu:

ul. Grochowska 346/348

03-838 Warszawa

pokój: 55 (wysoki parter)

tel.: 22 619 14 80 wew. 24

e-mail:  dziekanat@wsas.edu.pl

 

 

 

Powrót