Program Erasmus+

Program Erasmus+ jest unijnym programem w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu. Kontynuuje tradycje programu Erasmus działającego w latach 2007–2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme). Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Program wspiera m.in. studia, szkolenia, wolontariat i zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą oraz wymianę, współpracę i budowanie potencjału szkolnictwa wyższego na całym świecie. Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna uczestniczy w Programie Erasmus od roku akademickiego 2007/2008, prowadząc wymianę studentów (wyjazdy za granicę na część studiów) i pracowników. Dokumentem uprawniającym WSAS do udziału w programie jest Europejska Karta Erasmusa (Erasmus University Charter) nadana Uczelni przez Komisję Europejską.


 

Karta Erasmusa 2014–2020


 

Deklaracja Polityki Erasmusa Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej (Erasmus Policy Statement)


 

ZASADY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACYJNO-SPOŁECZNEJ – WYMIANA STUDENTÓW:

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

  • studenci, którzy będą studentami co najmniej drugiego roku studiów,
  • mają wysoką średnią ocen,
  • przedstawią pozytywną opinię dziekana wydziału,
  • znają właściwy język obcy w stopniu umożliwiającym odbywanie studiów za granicą,
  • nie korzystały w latach poprzednich z wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus, dotyczy to również wyjazdów bez grantu.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd za granicę otrzymują stypendium z funduszy Unii Europejskiej (jego wysokość ustalana jest co roku), uzupełniające różnicę w kosztach utrzymania w Polsce i innych krajach Europy. W roku akademickim 2013/2014 stawka stypendium dla studentów WSAS wyjeżdżających w ramach programu Erasmus ustanowiona została na maksymalnym możliwym poziomie (dla wyjazdów na Łotwę i do Estonii – 300 euro miesięcznie).

Przed wyjazdem Komisja Kwalifikacyjna WSAS akceptuje wybrane przez studenta przedmioty. W porozumieniu z uczelnią przyjmującą określana jest liczba punktów ECTS koniecznych do zgromadzenia podczas wyjazdu. Zakończony okres studiów w uczelni partnerskiej uznawany jest, po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji (wykaz ocen, potwierdzenie pobytu), za równoważny z okresem studiów w WSAS. Komisja Kwalifikacyjna określa również ewentualne różnice programowe, ustalając jednocześnie sposób ich uzupełnienia. Jeśli student podczas wyjazdu realizuje większą liczbę punktów ECTS niż wymagana do zaliczenia semestru, przed wyjazdem uzgadniany jest sposób uznania dodatkowych, "ponadprogramowych" ECTS.

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na rok akademicki 2013/2014 prosimy o kontakt z Koordynatorem programu Erasmus (e-mail: erasmus@wsas.edu.pl) lub zapraszamy na dyżur dra hab. Jacka Zielińskiego. Do  wzięcia udziału w procedurze rekrutacji niezbędne jest złożenie podania o przyznanie stypendium adresowango do dra hab. J. Zielińskiego, zawierającego uzasadnienie ubiegania się o stypendium, a także zgody dziekana i zaświadczenia z Dziekanatu ze średnią ocen z poprzednich lat studiów i za ostatni semestr.

W ramach programu Erasmus Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna współpracuje z uczelniami łotewskimi i jedną uczelnią estońską (wymiana studentów i pracowników akademickich). Są to: The Baltic International Academy, Baltic Psychology and Management University College, The College of Accounting and Finance, Information Systems Management Institute, Institute of Economics and Management. Linki do stron uczelni mogą Państwo znaleźć w zakładce UCZELNIE PARTNERSKIE. Poniżej kilka informacji o jednej z uczelni partnerskiej.

The Baltic International Academy (BIA) is one of the biggest private high schools within the Baltic Region (established in 1992) with a number of students over 7200, including hundreds of foreign students from 16 countries. The BIA was awarded the permanent state accreditation status in 2000 with the right to issue diplomas of the LR State Standard. Study programs have been accredited by state and implemented at the BIA.

The Programme "Eurolingua" includes the languages of instruction Russian, Lettish, English, Lithuanian and Estonian.

The under-graduate programs lead to the Bachelor degree with a duration of 4 to 4.5 years.

 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony http://www.justlanded.com/. Odnajdą tam Państwo informacje przydatne w czasie wyjazdów zagranicznych na studia.

Powrót