Praktyki

W momencie składania wniosku o zwolnienie z praktyk należy dołączyć do niego aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z nazwą stanowiska i terminem, od kiedy jesteście Państwo zatrudnieni, oraz zakresem obowiązków. Zaświadczenie musi być opatrzone pieczątką instytucji i osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15a serdecznie zaprasza do współpracy w zakresie organizacji nieodpłatnych praktyk zawodowych dla studentów WSAS. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego – Panią Joanną Sobiech-Fabijańską w celu ustalenia szczegółów dotyczących praktyk: tel. 22 509 15 14, 22 509 11 81, 22 509 16 33.

Uprzejmie informujemy, iż w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych istnieje możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk. Odpowiedzi na pytania w sprawie organizacji praktyk studenckich udziela Biuro Kadr Szkolenia i Organizacji, tel. 22 601 17 47. 

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie serdecznie zaprasza do współpracy w zakresie organizacji w Urzędzie nieodpłatnych praktyk zawodowych dla studentów WSAS. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Działu Kadr, Organizacji i Zaświadczeń – Panem Robertem Jaskułą, tel. 22 860 72 76 w celu ustalenia szczegółów dotyczących organizacji praktyk.

Wszyscy studenci zainteresowani odbyciem praktyk w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe, mieszczącym się przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie, proszeni są o składanie podań z prośbą o przyjęcie na praktykę do Pana Burmistrza Tomasza Kucharskiego. Do podania należy dołączyć CV. W podaniu proszę podać: termin, wydział, tel. kontaktowy, nazwę uczelni, kierunek oraz liczbę godzin praktyk (min. 120 godz.). Każdy ze studentów ma obowiązek ubezpieczenia się na czas odbywanej praktyki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe, tel. 22 338 01 14, e-mail: wkd@pragapld.waw.pl.

 

Obowiązek odbycia praktyk zawodowych w czasie studiów wyższych wynika z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz ze standardów kształcenia dla kierunku studiów ADMINISTRACJA określonych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Studenci naszej Uczelni mają obowiązek odbycia trzytygodniowej praktyki zawodowej w czasie studiów. Praktyki zawodowe studentów Wydziału Administracji kierunek ADMINISTRACJA winny być realizowane w urzędach i instytucjach państwowych (zob. wykaz urzędów i instytucji państwowych na stronie www.sejm.gov.pl) oraz w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Praktyki zawodowe realizowane są w naszej Uczelni zgodnie z programem praktyk, ustalanym w uzgodnieniu ze studentem przez opiekuna praktyk zawodowych, którym w Uczelni jest Prodziekan Wydziału Administracji – Pani dr Maria Burkiewicz.

Zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie decyzje w sprawie odbywania obowiązkowych praktyk studenckich podejmuje Dziekan (lub Prodziekan), który może m.in:

  • zaliczyć studentowi praktykę na podstawie zaświadczenia o jej odbyciu,
  • zwolnić studenta studiów niestacjonarnych z odbywania określonej praktyki, zaliczając na poczet praktyki wykonywaną przez studenta pracę, jeżeli jej charakter spełnia wymogi przewidziane w programie praktyki,
  • nie zaliczyć praktyki, jeżeli student nie spełnił ustalonych warunków jej odbywania.

Zgodnie z Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie warunkiem zwolnienia studenta z obowiązku odbycia praktyki zawodowej jest jednoczesne ze studiami w Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej w Warszawie wykonywanie pracy zawodowej na podstawie stosunku pracy w jednostkach organów administracji publicznej, o których mowa w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)*, oraz w podmiotach gospodarczych, o ile charakter wykonywanej przez studenta pracy zawodowej jest zgodny z kierunkiem studiów.

Student ubiegający się o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki zawodowej przedstawia w Dziekanacie aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę. W przypadku gdy z zaświadczenia nie wynika, jaki jest charakter wykonywanej przez studenta pracy zawodowej, opiekun praktyk zawodowych może dodatkowo zażądać przedstawienia zakresu obowiązków wykonywanych przez studenta, potwierdzonego przez pracodawcę.

* organy administracji publicznej w rozumieniu KPA: ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, inne terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego – m.in. organy gminy, powiatu, województwa, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, samorządowe kolegia odwoławcze oraz inne organy państwowe i podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych

Informacja dotycząca sposobu zaliczenia praktyk zawodowych

Ostateczne zaliczenie praktyki winno nastąpić przed dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego. Zaliczenie praktyki zawodowej następuje na podstawie Dziennika Praktyk oraz decyzji Dziekana (Prodziekana) o zaliczeniu pracy zawodowej na poczet praktyki lub odbytego stażu. Ewentualne zapytania prosimy kierować pod numer telefonu 22 619 14 80 wew. 27 

Powrót