Praktyczne zastosowanie prawa w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które nie są prawnikami, a zajmują się w przedsiębiorstwie przygotowaniem umów,  kompletowaniem dokumentów do postępowania windykacyjnego, postępowania administracyjnego, w tym w celu uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji czy wpisu do rejestru regulowanej działalności gospodarczej.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności prawnicze na podstawowym poziomie i przygotowaniem do reprezentowania przedsiębiorstwa w różnych postępowaniach poza postępowaniem sądowym.

Program studiów podyplomowych obejmuje przedmioty:

      wprowadzenie do podstawowych instytucji prawa cywilnego, administracyjnego i konstytucyjnego,

      konstruowanie umów cywilnoprawnych

      przygotowanie dokumentów do postępowania przed sądami gospodarczymi

      postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne,

      podstawy postępowania administracyjnego,

      postępowanie w sprawach podatkowych (ordynacja podatkowa),

      windykacja należności kontraktowych,

      prawo działalności gospodarczej,

      podstawy postępowania cywilnego, w tym postępowanie polubowne,

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów. zajęcia warsztatowe zapewniają nabycie i ugruntowanie określonych umiejętności.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków – adwokatów, radców prawnych i sędziów.

 

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

 

Studia podyplomowe kończy sprawdzian wiedzy i umiejętności. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów potwierdzające uzyskane efekty kształcenia oraz 30 pkt ECTS. Absolwent uzyskuje także certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje.

Koszt studiów podyplomowych

2120 zł za semestr - istnieje możliwość opłat ratalnych

Powrót