Pomoc materialna

                                                                         

                                                                           Warszawa 18 października 2017 r.

 

Komunikat Nr 2/2017/2018

Od dnia 18 października 2017 r. przyjęcia Studentów w sprawach pomocy materialnej będą odbywały się w lokalu nr 11 C (wysoki parter). Nie ulegają zmianie terminy przyjmowania wniosków o przyznanie świadczeń na rok akademicki 2017/2018.

1. Wnioski o przyznanie:

     1/ stypendium socjalnego,

     2/ stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

     3/ stypendium Rektora dla najlepszych studentów

     4/ zapomogi (na semestr zimowy).

będą przyjmowane od 7 do 28 października w następujących terminach:

                 poniedziałki, piątki w godz.11.00 – 16.00,

                 wtorki w godz.11.00 -17.00

                 czwartki w godz.11.00 -14.00

oraz w soboty zjazdowe w godz.11.00 – 14.00.

2.  Informacje o zasadach przyznawania stypendiów i wymaganej dokumentacji oraz nowe druki wniosków o przyznanie stypendiów w roku akademickim 2017/2018 są dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce Pomoc materialna oraz w poszczególnych zakładkach: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium Rektora.  

3. Przyjmowane i rozpatrywane będą tylko (wypełnione) druki wniosków na rok 2017/2018  pobrane ze strony internetowej Uczelni.

4.  Wskazane jest osobiste składanie wniosków.

5. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium lub zapomogi należy złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów.

6. UWAGA: Dochodami branym pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 są dochody uzyskane w 2016 r.

7. Dochód z pracy w gospodarstwie rolnym w 2016 roku wyniósł 2577 złotych (dochód roczny).   

8. Informacje o zasadach przyznawania pomocy materialnej udzielane są w godzinach przyjęć studentów w lokalu nr 11C  osobiście oraz telefonicznie:

                                         22-619 14 80 w. 22


 

Warszawa 22 sierpnia 2017 r.

 

Komunikat Nr 1/2017/2018

w sprawie przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej  w roku akademickim 2017/2018

1. Wnioski Studentów o przyznanie w roku akademickim 2017/2018 następujących świadczeń:

     1/ stypendium socjalnego,

     2/ stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

     3/ stypendium Rektora dla najlepszych studentów

     4/ zapomogi (w semestrze zimowym)

     - będą przyjmowane  od 7 do 28 października 2017 r.

 

2. Wnioski będą przyjmowane w pok. nr 60 ul. Grochowska 346/348

w następujących terminach:

     a/         poniedziałki, piątki w godz.11.00 – 16.00,

                 wtorki i czwartki w godz.11.00 -17.00

     b/        w soboty zjazdowe w październiku: w godz.11.00 – 14.00.

3.  Informacje o zasadach przyznawania stypendiów i wymaganej dokumentacji oraz nowe druki wniosków o przyznanie stypendiów w roku akademickim 2017/2018 są dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce Pomoc materialna oraz w poszczególnych zakładkach: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium Rektora.  

4. Przyjmowane i rozpatrywane będą tylko (wypełnione) druki wniosków na rok 2017/2018  pobrane ze strony internetowej Uczelni.

5.  Wskazane jest osobiste składanie wniosków.

6. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium lub zapomogi należy złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów.

7. UWAGA: Dochodami branym pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 są dochody uzyskane w 2016 r.   

8. Informacje o zasadach przyznawania pomocy materialnej udzielane są w godzinach przyjęć studentów w lokalu nr 60 osobiście oraz telefonicznie:

                                         22-619 14 80 w. 25

Powrót