Pomoc materialna

 

 

KOMUNIKAT Nr 3/2017/2018

z dnia

1 grudnia 2017 r.  

 

                 1. W dniu 18 listopada 2017 r. Rektor Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński przyznał stypendia rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

 

2. Komisja Stypendialna w dniu 21 listopada 2018 roku przyznała stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na semestr zimowy 2017/2018.

 

                   Decyzje o przyznaniu stypendium Rektora * i przyjmowanie oświadczeń o sposobie wypłaty** będą wydawane od 20 listopada br. do 8 dnia grudnia 2017 r.

                        Decyzje w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi i przyjmowanie oświadczeń o sposobie wypłaty** będą wydawane od 28-go listopada 2017 r. do 8 grudnia 2017 r.

Wydawanie decyzji oraz przyjmowanie oświadczeń o sposobie wypłaty w lokalu nr 11C,  kontakt  telefoniczny  22-619 14 80 w. 22

 

** Uprasza się studentów, o dostarczanie oświadczeń o sposobie wypłaty na drukach  załączonych do niniejszego komunikatu wypełniając obie części każdego druku.

 

Nieodebranie decyzji do dnia 8 grudnia br. może spowodować niemożność dokonania przelewu środków na konto Studenta przed świętami.

 

 

                                                                                             

 

 

 

                                                                                 

 

                                                                                              Warszawa dnia ………………..

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Miejsce zamieszkania……………………………….

………………………………………………………….

Oświadczenie

o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na konto studenta

Proszę o dokonanie wypłaty przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w  semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego ………………………

w wysokości  ………………… złotych

na moje konto nr ……………………………………………………………………………..       ………………………

*właściwe podkreślić                                                                                                                                     Podpis studenta

………………………………………………………………………………………………………….....................................

                                                                                                              Warszawa dnia ………………..

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Miejsce zamieszkania……………………………….

Oświadczenie

o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na konto studenta

Proszę o dokonanie wypłaty przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w  semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego ………………………

w wysokości  ………………… złotych

na moje konto nr …………………………………………………………………………………………………………….

*właściwe podkreślić                                                                                                       Podpis studenta

                                                                                                  Warszawa dnia ………………..

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Miejsce zamieszkania……………………………….

………………………………………………………….

 

Oświadczenie

o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na poczet czesnego

Proszę o przekazanie przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego ………………………

w wysokości  ………………… złotych - na poczet czesnego.

*właściwe podkreślić                                                                                      .................................................

                 Podpis studenta

……………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                             Warszawa dnia ………………..

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Miejsce zamieszkania……………………………….

………………………………………………………….

Oświadczenie

o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na poczet czesnego

Proszę o przekazanie przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego ………………………

w wysokości  ………………… złotych - na poczet czesnego.

*właściwe podkreślić                                                                                      .................................................

                 Podpis studenta

 


 

KOMUNIKAT Nr 3/2017/2018

z dnia 20 listopada 2017 r.  

 

dla studentów, którzy składali wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017

 

                 W dniu 18 listopada 2017 r. Rektor Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński przyznał stypendia rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

Wydawanie decyzji o przyznaniu stypendium Rektora i przyjmowanie oświadczeń o sposobie wypłaty** odbywać się będzie w okresie od 21 listopada – do 8 grudnia 2017 r., w następujących terminach:

1/ poniedziałki i piątki w godz.11-16

2/ wtorki i czwartki w godz.11 - 17

oraz w sobotę 2 grudnia 2017 r. w godz.11-14.

Wydawanie decyzji oraz przyjmowanie oświadczeń o sposobie wypłaty w lokalu nr 11C,  kontakt  telefoniczny  22-619 14 80 w. 22

 

** Uprasza się studentów, o dostarczanie oświadczeń o sposobie wypłaty na drukach  załączonych do niniejszego komunikatu wypełniając obie części każdego druku.

 

Nieodebranie decyzji do dnia 8 grudnia br. może spowodować niemożność dokonania przelewu środków na konto Studenta przed świętami.

 

 

Komunikat w sprawie odbioru decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi zostanie nadany po zakończeniu prac Komisji Stypendialnej.

                                  

 

                                                                                              Warszawa dnia ………………..

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Miejsce zamieszkania……………………………….

………………………………………………………….

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na konto studenta

Proszę o dokonanie wypłaty przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w  semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego ………………………

w wysokości  ………………… złotych

na moje konto nr ……………………………………………………………………………..       ………………………

*właściwe podkreślić                                                                                                                                     Podpis studenta

………………………………………………………………………………………………………….....................................

                                                                                                                                             Warszawa dnia ………………..

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Miejsce zamieszkania……………………………….

………………………………………………………….

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na konto studenta

Proszę o dokonanie wypłaty przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w  semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego ………………………

w wysokości  ………………… złotych

na moje konto nr …………………………………………………………………………………………………………….

*właściwe podkreślić                                                                                                       Podpis studenta

                                                                                                  Warszawa dnia ………………..

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Miejsce zamieszkania……………………………….

………………………………………………………….

 

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na poczet czesnego

Proszę o przekazanie przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego ………………………

w wysokości  ………………… złotych - na poczet czesnego.

*właściwe podkreślić                                                                                      .................................................

                 Podpis studenta

……………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                             Warszawa dnia ………………..

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Miejsce zamieszkania……………………………….

………………………………………………………….

Oświadczenie

o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na poczet czesnego

Proszę o przekazanie przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego ………………………

w wysokości  ………………… złotych - na poczet czesnego.

*właściwe podkreślić                                                                                      .................................................

                 Podpis studenta

                                                                         

                                            


                              

Warszawa 18 października 2017 r.

 

Komunikat Nr 2/2017/2018

Od dnia 18 października 2017 r. przyjęcia Studentów w sprawach pomocy materialnej będą odbywały się w lokalu nr 11 C (wysoki parter). Nie ulegają zmianie terminy przyjmowania wniosków o przyznanie świadczeń na rok akademicki 2017/2018.

1. Wnioski o przyznanie:

     1/ stypendium socjalnego,

     2/ stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

     3/ stypendium Rektora dla najlepszych studentów

     4/ zapomogi (na semestr zimowy).

będą przyjmowane od 7 do 28 października w następujących terminach:

                 poniedziałki, piątki w godz.11.00 – 16.00,

                 wtorki w godz.11.00 -17.00

                 czwartki w godz.11.00 -14.00

oraz w soboty zjazdowe w godz.11.00 – 14.00.

2.  Informacje o zasadach przyznawania stypendiów i wymaganej dokumentacji oraz nowe druki wniosków o przyznanie stypendiów w roku akademickim 2017/2018 są dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce Pomoc materialna oraz w poszczególnych zakładkach: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium Rektora.  

3. Przyjmowane i rozpatrywane będą tylko (wypełnione) druki wniosków na rok 2017/2018  pobrane ze strony internetowej Uczelni.

4.  Wskazane jest osobiste składanie wniosków.

5. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium lub zapomogi należy złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów.

6. UWAGA: Dochodami branym pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 są dochody uzyskane w 2016 r.

7. Dochód z pracy w gospodarstwie rolnym w 2016 roku wyniósł 2577 złotych (dochód roczny).   

8. Informacje o zasadach przyznawania pomocy materialnej udzielane są w godzinach przyjęć studentów w lokalu nr 11C  osobiście oraz telefonicznie:

                                         22-619 14 80 w. 22


 

Warszawa 22 sierpnia 2017 r.

 

Komunikat Nr 1/2017/2018

w sprawie przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej  w roku akademickim 2017/2018

1. Wnioski Studentów o przyznanie w roku akademickim 2017/2018 następujących świadczeń:

     1/ stypendium socjalnego,

     2/ stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

     3/ stypendium Rektora dla najlepszych studentów

     4/ zapomogi (w semestrze zimowym)

     - będą przyjmowane  od 7 do 28 października 2017 r.

 

2. Wnioski będą przyjmowane w pok. nr 60 ul. Grochowska 346/348

w następujących terminach:

     a/         poniedziałki, piątki w godz.11.00 – 16.00,

                 wtorki i czwartki w godz.11.00 -17.00

     b/        w soboty zjazdowe w październiku: w godz.11.00 – 14.00.

3.  Informacje o zasadach przyznawania stypendiów i wymaganej dokumentacji oraz nowe druki wniosków o przyznanie stypendiów w roku akademickim 2017/2018 są dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce Pomoc materialna oraz w poszczególnych zakładkach: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium Rektora.  

4. Przyjmowane i rozpatrywane będą tylko (wypełnione) druki wniosków na rok 2017/2018  pobrane ze strony internetowej Uczelni.

5.  Wskazane jest osobiste składanie wniosków.

6. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium lub zapomogi należy złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów.

7. UWAGA: Dochodami branym pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 są dochody uzyskane w 2016 r.   

8. Informacje o zasadach przyznawania pomocy materialnej udzielane są w godzinach przyjęć studentów w lokalu nr 60 osobiście oraz telefonicznie:

                                         22-619 14 80 w. 25

Powrót