Pomoc materialna

                                                                Warszawa  16  lutego 2017 r.

 

Komunikat Nr 6/2016/2017

w sprawie przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów WSAS w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

 

W dniach od 4  do 18 marca 2017 roku w lokalu nr 60 będą przyjmowane wnioski o przyznanie następujących świadczeń pomocy materialnej na semestr letni 2016/2017:

 

1/ stypendium socjalne

2/ stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

3/ stypendium rektora dla najlepszych studentów,

4/ zapomogi (od 4.03 do ostatniego dnia zajęć w semestrze letnim 2016/2017)

 

Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przyznaje Komisja Stypendialna; stypendia rektora dla najlepszych studentów – przyznaje Rektor.  

 

Przyznane stypendia (pkt.1-3) będą wypłacane co miesiąc w okresie marzec – lipiec 2017. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym.

      

1. O przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim 2016/2017 na okres marzec – lipiec 2017 r., mogą ubiegać się studenci, którzy:

1/ rozpoczynają studia w WSAS w semestrze letnim 2016/2017 albo są studentami wyższego semestrów studiów i z uzasadnionych powodów nie złożyli wniosku o stypendium socjalne w semestrze zimowym 2016/2017,

2/  w 2015 r. dochód netto członka rodziny nie przekroczył 1051 złotych;

3/ do wniosku o stypendium socjalne dołączą dokumenty umożliwiające wyliczenie dochodu netto na członka rodziny, w szczególności:

          a/ zaświadczenie urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2015 roku przez każdego członka rodziny odrębnie oraz zaświadczenie ZUS albo pracodawcy o składkach zdrowotnych w 2015 roku faktycznie pobranych (9%),

          b/ w przypadku uzyskiwania dochodów z pracy w gospodarstwie rolnym - zaświadczenie urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,

          c/ w przypadku otrzymywania alimentów na dzieci - wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów,

          d/ w przypadku utraty dochodu z 2015 roku - dokumenty potwierdzające utratę np. świadectwo pracy,

          e/ w przypadku uzyskania dochodu w 2016 lub 2017 roku – dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu: np. uzyskanie zatrudnienia – umowa o pracę, zlecenia, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu netto z pełnego miesiąca po zatrudnieniu; uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, stypendium dla bezrobotnych - zaświadczenie (decyzja) urzędu pracy  o przyznaniu i wysokości zasiłku lub stypendium netto.

 

2. O przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim 2016/2017 na okres marzec – lipiec 2017 r.,  mogą ubiegać się studenci, którzy:

1/ rozpoczynają studia w WSAS od semestru letniego 2016/2017 albo są studentami, ale nie złożyli wniosku o stypendium specjalne w semestrze zimowym,

2/ do wniosku o stypendium specjalne dołączą orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem niepełnosprawności i okresem na jaki niepełnosprawność została orzeczona (minimum na 5 miesięcy w przypadku ubiegania się o stypendium na semestr letni 2016/2017).

3. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentóww semestrze letnim 2016/2017 na okres marzec – lipiec 2017 r.,  mogą ubiegać się studenci studiów pierwszego stopnia, którzy zaliczyli I albo II rok studiów w semestrze zimowym 2016/2017 oraz studenci studiów drugiego stopnia, którzy zaliczyli I rok studiów w semestrze zimowym 2016/2017 r. 

O przyznanie stypendium Rektora może ubiegać się również student pierwszego semestru studiów drugiego stopnia, o ile studia drugiego stopnia rozpoczął nie później niż w okresie jednego roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia i który na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia uzyskał wysoką średnią i posiada osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne albo wysokie wyniki sportowe  uzyskane w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia. 

Podstawą ubiegania się o stypendium Rektora w semestrze letnim 2016/2017 jest uzyskanie w poprzednim roku studiów średniej ocen na minimalnym poziomie 4,50 i posiadanie punktów z tytułu osiągnięć naukowo-badawczych. Klasyfikowane są  osoby posiadające punkty zarówno z tytułu średniej, jak i aktywności naukowo-badawczej. Osoby, które uzyskały średnią ze studiów 4,71 i więcej, zwolnione są z dokumentowania aktywności naukowo-badawczej.

4. Wnioski o zapomogę –- będą przyjmowane w semestrze letnim 2015/2016  - w okresie od 4 marca 2017 r. do dnia ostatnich zajęć w semestrze letnim 2016/2017. O zapomogę mogą się ubiegać studenci, którzy z powodu zdarzeń losowych znaleźli się przejściowo, w trudnej sytuacji materialnej. Otrzymanie zapomogi w semestrze zimowym 2016/2017 nie zamyka studentowi drogi do ubiegania się o zapomogę również w semestrze letnim 2016/2017, o ile przyczyną wniosku jest inne zdarzenie losowe niż w semestrze zimowym. 

1/ Do wniosku o zapomogę należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt zdarzenia losowego, mającego charakter przejściowy i mający wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej studenta lub członków jego rodziny. Zdarzeniami tymi mogą być choroba studenta lub członków najbliższej rodziny, utrata pracy, status bezrobotnego. Dokumentami będą: w przypadku choroby - zaświadczenie lekarskie –, w przypadku utraty pracy - świadectwo pracy, wypowiedzenie umowy o pracę,  w przypadku statusu bezrobotnego – rejestrację w urzędzie pracy; inne dokumenty - w zależności od sytuacji, w jakiej przejściowo znalazł się student lub członek jego rodziny,

2/ do wniosku o zapomogę należy dołączyć zaświadczenia o wysokości bieżących dochodów netto uzyskiwanych przez studenta i członków jego rodziny ( wynagrodzenia, wysokości emerytury, renty, alimentów, dochodu z gospodarstwa rolnego, itp.), zaświadczenia o nauce dzieci lub w przypadku dzieci nieuczących się jeszcze - odpisy aktu urodzenia, potwierdzenia wydatków spowodowanych zdarzeniem losowym, wyrok rozwodowy z uwzględnieniem kwot alimentów na dzieci, i inne świadczące o sytuacji rodzinnej studenta.

Uwaga: Do każdego wniosku o przyznanie ww. świadczeń, oprócz odpowiedniej dokumentacji, należy dołączyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów (na druku ze strony internetowej – w zakładkach pomocy materialnej) .

………………………………………………………………………………………………….

        Przyjęcia Studentów w sprawach pomocy materialnej

a/  terminy stałe w semestrze zimowym i letnim:

                             poniedziałki, piątki w godz.11.00 – 16.00,

                             wtorki i czwartki w godz.11.00 -17.00

b/ terminy zmienne – przyjęcia w soboty w terminach zjazdów; w godz. 11.00 – 14.00.

c/ w czasie urlopu pracownika  przyjęcia studentów w sprawach pomocy materialnej są zawieszone.

     Wszelkie informacje w sprawach pomocy materialnej udzielane są  w ww. dniach i godzinach w lokalu nr 60 oraz telefonicznie: 22-619 14 80 w. 25

 

                                                     Dział Organizacyjno - Prawny

 

 


 

KOMUNIKAT Nr 5/2016/2017

z dnia 14 stycznia 2017 r.       

Przypominamy, że w roku akademickim 2016/2017 przyjmowanie Studentów w sprawach pomocy materialnej odbywa się w pokoju nr 60 w następujących terminach:

    

     w poniedziałki i piątki w godz. 11.00 -16.00;

     we wtorki i czwartki w godz. 11.00 -17.00

     w soboty zjazdowe w godz. 11.00 – 14.00

 

Informacje dotyczące pomocy materialnej można również uzyskać pod nr telefonu 22 6191480 w. 25. (w podanych wyżej  terminach).

 

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje o zasadach przyznawania pomocy materialnej, druki wniosków o przyznanie pomocy materialnej (stypendiów socjalnych, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych, stypendiów rektora dla najlepszych studentów oraz zapomóg) zamieszczane są wyłącznie w zakładce „Pomoc materialna” na stronie internetowej Uczelni.

                                                                                                  

                                                                           Dział Organizacyjno-prawny


 

KOMUNIKAT Nr 4/2016/2017

z dnia 5 grudnia 2016 r.  

 

dla studentów, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017

 

                 Uprzejmie informujemy, iż przedłużamy do dnia 17 grudnia 2016 roku (włącznie) termin wydawania  decyzji o przyznanych świadczeniach pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi).

Przypominamy, że wydawanie decyzji odbywa się w tym okresie również w dni powszednie: poniedziałki i piątki w godz. 11-16;

we wtorki i czwartki w godz. 11-17. (z wyjątkiem wtorku  6.12.2016 r.),

w dniach 8 i 15 grudnia br. (czwartki) przyjęcia Studentów w godz.12.30 – 17.

 

Uprasza się studentów o dostarczanie – przy odbiorze decyzji -  oświadczeń o sposobie wypłaty (na konto lub na czesne) na drukach  załączonych wyłącznie do komunikatu Nr 3/2016/2017 z dnia 16 listopada 2016 roku,  zamieszczonego przez Dział Organizacyjno-Prawny na stronie Uczelni w zakładce „pomoc materialna”. Szczególnie dotyczy to studentów, którym przyznano stypendium rektora w związku ze zmianą treści tych oświadczeń.

 

UWAGA: Dział Organizacyjno-Prawny nie ponosi odpowiedzialności za komunikaty, wszelkie informacje pisemne i ustne, wzory druków i wniosków dotyczące  pomocy materialnej dostarczane studentom drogą mailową lub zamieszczane w innych miejscach niż w zakładce „pomoc materialna”, która znajduje się w wyłącznej dyspozycji Działu zajmującego się sprawami przyznawania pomocy materialnej.                                                                                                    

                                                                            Dział Organizacyjno-Prawny

                                  

  

KOMUNIKAT Nr 3/2016/2017

z dnia 16 listopada 2016 r.  

 

dla studentów, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy materialnej  w roku akademickim 2016/2017

 

 1. W dniu 10 listopada 2016 r. Komisja Stypendialna przyznała stypendia socjalne oraz  stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2016/2017. Komisja Stypendialna rozpatrzyła również wnioski o jednorazową zapomogę złożone w okresie od  1 października  do 10 listopada  2016 r.

2. W dniu 15 listopada 2016 r. Rektor Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński przyznał stypendia rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017.

 

WYDAWANIE DECYZJI i PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O SPOSOBIE WYPŁATY ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE w okresie od 19 listopada – do 13 grudnia 2016 r., w tym:

w sobotę 19 listopada 2016 r.

w godz. 10-13 będą wydawane decyzje Komisji Stypendialnej o przyznaniu świadczeń o charakterze socjalnym

w godz. 13-15.30 będą wydawane decyzje Rektora o przyznaniu stypendium dla najlepszych studentów.

Decyzje nieodebrane w dniu 19 listopada 2016 r. będą do odbioru

w następujących terminach:

     w sobotę 3 grudnia w godz. 11-14

     w dni powszednie: poniedziałki i piątki w godz. 11-16;

     we wtorki i czwartki w godz. 11-17.

Termin zakończenia wydawania decyzji – 13 grudnia 2016 r.

Wydawanie decyzji oraz przyjmowanie oświadczeń o sposobie wypłaty

- lokal nr 60. ul. Grochowska 346/348 kontakt  telefoniczny  22-619 14 80 w. 25

 

Uprasza się studentów, o dostarczanie oświadczeń o sposobie wypłaty na drukach  załączonych do niniejszego komunikatu.

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na poczet czesnego

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na konto studenta

UWAGA: Wypłaty świadczeń dokonuje Kwestura i pracownik wydający decyzje (i przyjmujący  oświadczenia o sposobie wypłaty) nie będzie  udzielał informacji dotyczących tych wypłat.                  

 


 

KOMUNIKAT 2/2016/2017


dotyczy  studentów ubiegających się o stypendium socjalne

                       DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO       
                       W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 23 września 2016 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2015 r. - 1.975 zł (jest to dochód roczny).
Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne.                                                       


 

Warszawa 28 września 2016

 

Komunikat Nr 1/2016/2017

w sprawie przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej  w roku akademickim 2016/2017

1. Wnioski Studentów o przyznanie w roku akademickim 2016/2017

1/ stypendium socjalnego,

2/ stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

3/ stypendium Rektora dla najlepszych studentów

4/ zapomogi

- będą przyjmowane  od 1 do 20 października 2016 r.

 

2. Wnioski będą przyjmowane w pok. nr 60 ul. Grochowska 346/348

w następujących terminach:

     a/         poniedziałki, piątki w godz.11.00 – 16.00,

                 wtorki i czwartki w godz.11.00 -17.00

     b/        w soboty: 1 oraz 15 października w godz.11.00 – 14.00.

 

3. Wskazane jest osobiste składanie wniosków, w szczególności dotyczy to wniosku o stypendium socjalne.

 

4. Informacje o zasadach przyznawania stypendiów i wymaganej dokumentacji oraz druki wniosków o przyznanie stypendiów są dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce Pomoc materialna oraz w poszczególnych zakładkach: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi. 

 

5. Przyjmowane i rozpatrywane będą tylko (wypełnione) druki wniosków  pobrane ze strony internetowej Uczelni.

 

6. UWAGA: Dochód netto na członka rodziny studenta osiągnięty w 2015 r.,  uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017 - nie może przekroczyć 1043 złote.

7. Informacje o zasadach przyznawania pomocy materialnej udzielane są w godzinach przyjęć studentów w lokalu nr 60 oraz telefonicznie:

                                         22-619 14 80 w. 25

Powrót