Pomoc materialna

KOMUNIKAT Nr 5/2017/2018

z dnia 11 maja 2018 r.  

 

w sprawie wydawania decyzji o przyznaniu stypendiów dla studentów WSAS, którzy składali wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

 

                 Wydawanie decyzji o przyznaniu:

1/ stypendium socjalnego,

2/ stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

 3/ stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

4/  zapomogi

 

odbywać się będzie w następujących terminach:

 

1/ w sobotę 12 maja br. w godz. 10 – 14

2/ w niedzielę 13 maja br. w godz. 10 -14

3/ w dniach 14-18 maja br. w godz. 12 - 17

w kolejnych tygodniach:

4/ poniedziałki, piątki  w godz.10 - 16

5/ we wtorki i czwartki w godz. w godz.10-17.

 

Uprasza się Studentki i Studentów o przygotowanie Oświadczenia o sposobie wypłaty ( na konto lub na poczet czesnego) na druku załączonym do niniejszego Komunikatu (proszę wypełnić obie części druku).

 

Nieodebranie decyzji do dnia zakończenia zajęć i niezłożenie Oświadczenia o sposobie wypłaty może spowodować niemożność dokonania przelewu środków na konto Studenta przed letnimi wakacjami.

 

Wydawanie decyzji oraz przyjmowanie oświadczeń o sposobie wypłaty

       w lokalu nr 11C.

kontakt  telefoniczny  22-619 14 80 w. 22

 

załącznik – Druki Oświadczenia o sposobie wypłaty

     


                                                                                                    

 

Warszawa dnia ………………..2018 r.

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

 

Oświadczenie

o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na konto studenta/studentki

Proszę o dokonanie wypłaty przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w  letnimroku akademickiego 2017/2018

w wysokości  ………………… złotych

na moje konto nr …………………………………………………………………………………..               ………………………

*właściwe podkreślić                                                                                                                    

 

..............................................

                                                                                                                                                                                                                                  Podpis


 

Warszawa dnia ………………2018 r.

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Oświadczenie

o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na konto studenta/studentki

 

Proszę o dokonanie wypłaty przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w  semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

w wysokości  ………………… złotych

na moje konto nr …………………………………………………………………………………………………………….

*właściwe podkreślić                                                                                                                                                                                         .................................................

                                                                                                                                                                                                                                           Podpis


 

                                                                                                  Warszawa dnia ………………..2018 r.

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

 

Oświadczenie

o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na poczet czesnego

Proszę o przekazanie przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

w wysokości  ………………… złotych .

*właściwe podkreślić                                                                                                                                                                                              .................................................

                                                                                                                                                                                                                                              Podpis

 


 

                                                                                                                                            

Warszawa dnia ……………….. 2018 r.

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Oświadczenie

o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na poczet czesnego

Proszę o przekazanie przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

w wysokości  ………………… złotych.

*właściwe podkreślić                                                                                                                                                                                               .................................................

                                                                                                                                                                                                                                               Podpis

 


 

Warszawa  9 lutego 2018 r.

 

Komunikat Nr  4/2017/2018

w sprawie przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

 

1. W dniach od 2  do 23 marca 2018 roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie następujących świadczeń pomocy materialnej na semestr letni 2017/2018:

1/ stypendium socjalne,

2/ stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

3/ stypendium rektora dla najlepszych studentów,

3/ zapomogi.

2.  Nowe wnioski o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim 2017/2018 na okres marzec – lipiec 2018 r., wymagane są od studentów, którzy:

1/ są studentami w semestrze  letnim 2017/2018;

2/ nie składali wniosku o stypendium socjalne w semestrze zimowym 2017/2018, a spełniają kryterium dochodowe do przyznania stypendium socjalnego w semestrze letnim 2017/2018  (dochód na członka rodziny w 2016 roku nieprzekraczający 1051 złotych);

3/ do wniosku o stypendium socjalne dołączą dokumenty umożliwiające wyliczenie dochodu netto na członka rodziny ( w szczególności: zaświadczenie urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2016 roku przez każdego członka rodziny odrębnie, zaświadczenie ZUS albo pracodawcy o składkach zdrowotnych faktycznie pobranych w 2016 roku (9%), oraz w zależności od sytuacji - zaświadczenie urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (1 ha i wyżej), wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów, dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu – szczegóły w części informacyjnej wniosku o przyznanie stypendium socjalnego),

4/ do wniosku o stypendium dołączą oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów (na druku).

   Uwaga: Nie składają nowych wniosków o stypendium socjalne studenci:

a/ których sytuacja dochodowa wyliczona we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego  na semestr zimowy 2017/2018 nie uległa zmianie; składają „Oświadczenie o niezmienionej sytuacji dochodowej członków rodziny w semestrze letnim 2017/2018” oraz „Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów’’ ( na odpowiednich drukach w zakładce „stypendium socjalne”).

  b / studenci, których sytuacja dochodowa po roku 2016 uległa zmianie z powodu utraty dochodu z 2016 roku lub uzyskania dochodu w 2017 lub 2018 roku składają „Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu” wraz z załącznikami, o których mowa we Wniosku o ponowne przeliczenie dochodu - bez obowiązku składania nowego wniosku o stypendium socjalne - oraz „Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów’.

 

3. Wniosek o  przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim 2017/2018 na okres marzec – lipiec 2018 r.,  składają studenci, którzy:

1/ są studentami w semestrze  letnim 2017/2018 i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem niepełnosprawności i okresem na jaki niepełnosprawność została orzeczona (minimum na 5 miesięcy w przypadku ubiegania się o stypendium na semestr letni 2017/2018),

2/ do wniosku o stypendium dołączą kserokopie orzeczenia oraz oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów (na druku).

 

4.  Wniosek o  przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim 2017/2018 na okres marzec – lipiec 2018 r.,  składają studenci, którzy:

1/ są studentami w semestrze  letnim 2017/2018;

2/ do wniosku o stypendium dołączą oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów (na druku). Do wniosku nie należy dołączać kserokopii zaświadczeń,  znajdujących się przy wnioskach o przyznanie stypendium rektora w semestrze zimowym 2017/2018.

Uwaga: liczba  studentów, którzy mogą otrzymać stypendium rektora  w semestrze letnim 2017/2018 nie może przekraczać 10% studentów Uczelni.

 

  5. Wnioski o zapomogę –- mogą być składane w semestrze letnim 2017/2018  - w okresie od 2 marca 2018 r. do 15 maja 2018 roku - w terminach przyjęć studentów w sprawach pomocy materialnej,

1/ do wniosku o zapomogę należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta lub członków rodziny, zdrowotną – w przypadku choroby, w przypadku utraty pracy – świadectwo pracy, w przypadku statusu bezrobotnego – rejestrację w urzędzie pracy; inne dokumenty - w zależności od sytuacji, w jakiej przejściowo znalazł się student lub członek jego rodziny,

2/ do wniosku o zapomogę należy dołączyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów (na druku).

 

  6.  Przyjęcia studentów w sprawach pomocy materialnej

a/  terminy stałe w semestrze zimowym i letnim:

                             poniedziałki, czwartki , piątki w godz.11.00 – 16.00,

                             wtorki w godz.11.00 -17.00

                            w soboty - w dniach zajęć zjazdowych  od godz. 11.00 – 14.00.

 

 7. Wszelkie informacje w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielane są  w ww. dniach i godzinach w lokalu nr 11C oraz telefonicznie: 22-619 14 80 w. 22

 

 


 

KOMUNIKAT Nr 3/2017/2018

z dnia

1 grudnia 2017 r.  

 

                 1. W dniu 18 listopada 2017 r. Rektor Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński przyznał stypendia rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

 

2. Komisja Stypendialna w dniu 21 listopada 2018 roku przyznała stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na semestr zimowy 2017/2018.

 

                   Decyzje o przyznaniu stypendium Rektora * i przyjmowanie oświadczeń o sposobie wypłaty** będą wydawane od 20 listopada br. do 8 dnia grudnia 2017 r.

                        Decyzje w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi i przyjmowanie oświadczeń o sposobie wypłaty** będą wydawane od 28-go listopada 2017 r. do 8 grudnia 2017 r.

Wydawanie decyzji oraz przyjmowanie oświadczeń o sposobie wypłaty w lokalu nr 11C,  kontakt  telefoniczny  22-619 14 80 w. 22

 

** Uprasza się studentów, o dostarczanie oświadczeń o sposobie wypłaty na drukach  załączonych do niniejszego komunikatu wypełniając obie części każdego druku.

 

Nieodebranie decyzji do dnia 8 grudnia br. może spowodować niemożność dokonania przelewu środków na konto Studenta przed świętami.

 

 

                                                                                             

 

 

 

                                                                                 

 

                                                                                              Warszawa dnia ………………..

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Miejsce zamieszkania……………………………….

………………………………………………………….

Oświadczenie

o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na konto studenta

Proszę o dokonanie wypłaty przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w  semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego ………………………

w wysokości  ………………… złotych

na moje konto nr ……………………………………………………………………………..       ………………………

*właściwe podkreślić                                                                                                                                     Podpis studenta

………………………………………………………………………………………………………….....................................

                                                                                                              Warszawa dnia ………………..

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Miejsce zamieszkania……………………………….

Oświadczenie

o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na konto studenta

Proszę o dokonanie wypłaty przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w  semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego ………………………

w wysokości  ………………… złotych

na moje konto nr …………………………………………………………………………………………………………….

*właściwe podkreślić                                                                                                       Podpis studenta

                                                                                                  Warszawa dnia ………………..

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Miejsce zamieszkania……………………………….

………………………………………………………….

 

Oświadczenie

o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na poczet czesnego

Proszę o przekazanie przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego ………………………

w wysokości  ………………… złotych - na poczet czesnego.

*właściwe podkreślić                                                                                      .................................................

                 Podpis studenta

……………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                             Warszawa dnia ………………..

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Miejsce zamieszkania……………………………….

………………………………………………………….

Oświadczenie

o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na poczet czesnego

Proszę o przekazanie przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego ………………………

w wysokości  ………………… złotych - na poczet czesnego.

*właściwe podkreślić                                                                                      .................................................

                 Podpis studenta

 


 

KOMUNIKAT Nr 3/2017/2018

z dnia 20 listopada 2017 r.  

 

dla studentów, którzy składali wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017

 

                 W dniu 18 listopada 2017 r. Rektor Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński przyznał stypendia rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

Wydawanie decyzji o przyznaniu stypendium Rektora i przyjmowanie oświadczeń o sposobie wypłaty** odbywać się będzie w okresie od 21 listopada – do 8 grudnia 2017 r., w następujących terminach:

1/ poniedziałki i piątki w godz.11-16

2/ wtorki i czwartki w godz.11 - 17

oraz w sobotę 2 grudnia 2017 r. w godz.11-14.

Wydawanie decyzji oraz przyjmowanie oświadczeń o sposobie wypłaty w lokalu nr 11C,  kontakt  telefoniczny  22-619 14 80 w. 22

 

** Uprasza się studentów, o dostarczanie oświadczeń o sposobie wypłaty na drukach  załączonych do niniejszego komunikatu wypełniając obie części każdego druku.

 

Nieodebranie decyzji do dnia 8 grudnia br. może spowodować niemożność dokonania przelewu środków na konto Studenta przed świętami.

 

 

Komunikat w sprawie odbioru decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi zostanie nadany po zakończeniu prac Komisji Stypendialnej.

                                  

 

                                                                                              Warszawa dnia ………………..

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Miejsce zamieszkania……………………………….

………………………………………………………….

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na konto studenta

Proszę o dokonanie wypłaty przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w  semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego ………………………

w wysokości  ………………… złotych

na moje konto nr ……………………………………………………………………………..       ………………………

*właściwe podkreślić                                                                                                                                     Podpis studenta

………………………………………………………………………………………………………….....................................

                                                                                                                                             Warszawa dnia ………………..

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Miejsce zamieszkania……………………………….

………………………………………………………….

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na konto studenta

Proszę o dokonanie wypłaty przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w  semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego ………………………

w wysokości  ………………… złotych

na moje konto nr …………………………………………………………………………………………………………….

*właściwe podkreślić                                                                                                       Podpis studenta

                                                                                                  Warszawa dnia ………………..

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Miejsce zamieszkania……………………………….

………………………………………………………….

 

Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na poczet czesnego

Proszę o przekazanie przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego ………………………

w wysokości  ………………… złotych - na poczet czesnego.

*właściwe podkreślić                                                                                      .................................................

                 Podpis studenta

……………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                             Warszawa dnia ………………..

Imię i nazwisko ........................................................        

Nr albumu ..............................................................

rok studiów………...........semestr ……………

Rok akademicki …………………………………

Studia pierwszego stopnia/*studia drugiego stopnia*

Miejsce zamieszkania……………………………….

………………………………………………………….

Oświadczenie

o sposobie wypłaty świadczeń pomocy materialnej – na poczet czesnego

Proszę o przekazanie przyznanych świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi)*  w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego ………………………

w wysokości  ………………… złotych - na poczet czesnego.

*właściwe podkreślić                                                                                      .................................................

                 Podpis studenta

                                                                         

                                            


                              

Warszawa 18 października 2017 r.

 

Komunikat Nr 2/2017/2018

Od dnia 18 października 2017 r. przyjęcia Studentów w sprawach pomocy materialnej będą odbywały się w lokalu nr 11 C (wysoki parter). Nie ulegają zmianie terminy przyjmowania wniosków o przyznanie świadczeń na rok akademicki 2017/2018.

1. Wnioski o przyznanie:

     1/ stypendium socjalnego,

     2/ stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

     3/ stypendium Rektora dla najlepszych studentów

     4/ zapomogi (na semestr zimowy).

będą przyjmowane od 7 do 28 października w następujących terminach:

                 poniedziałki, piątki w godz.11.00 – 16.00,

                 wtorki w godz.11.00 -17.00

                 czwartki w godz.11.00 -14.00

oraz w soboty zjazdowe w godz.11.00 – 14.00.

2.  Informacje o zasadach przyznawania stypendiów i wymaganej dokumentacji oraz nowe druki wniosków o przyznanie stypendiów w roku akademickim 2017/2018 są dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce Pomoc materialna oraz w poszczególnych zakładkach: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium Rektora.  

3. Przyjmowane i rozpatrywane będą tylko (wypełnione) druki wniosków na rok 2017/2018  pobrane ze strony internetowej Uczelni.

4.  Wskazane jest osobiste składanie wniosków.

5. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium lub zapomogi należy złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów.

6. UWAGA: Dochodami branym pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 są dochody uzyskane w 2016 r.

7. Dochód z pracy w gospodarstwie rolnym w 2016 roku wyniósł 2577 złotych (dochód roczny).   

8. Informacje o zasadach przyznawania pomocy materialnej udzielane są w godzinach przyjęć studentów w lokalu nr 11C  osobiście oraz telefonicznie:

                                         22-619 14 80 w. 22


 

Warszawa 22 sierpnia 2017 r.

 

Komunikat Nr 1/2017/2018

w sprawie przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej  w roku akademickim 2017/2018

1. Wnioski Studentów o przyznanie w roku akademickim 2017/2018 następujących świadczeń:

     1/ stypendium socjalnego,

     2/ stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

     3/ stypendium Rektora dla najlepszych studentów

     4/ zapomogi (w semestrze zimowym)

     - będą przyjmowane  od 7 do 28 października 2017 r.

 

2. Wnioski będą przyjmowane w pok. nr 60 ul. Grochowska 346/348

w następujących terminach:

     a/         poniedziałki, piątki w godz.11.00 – 16.00,

                 wtorki i czwartki w godz.11.00 -17.00

     b/        w soboty zjazdowe w październiku: w godz.11.00 – 14.00.

3.  Informacje o zasadach przyznawania stypendiów i wymaganej dokumentacji oraz nowe druki wniosków o przyznanie stypendiów w roku akademickim 2017/2018 są dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce Pomoc materialna oraz w poszczególnych zakładkach: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium Rektora.  

4. Przyjmowane i rozpatrywane będą tylko (wypełnione) druki wniosków na rok 2017/2018  pobrane ze strony internetowej Uczelni.

5.  Wskazane jest osobiste składanie wniosków.

6. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium lub zapomogi należy złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów.

7. UWAGA: Dochodami branym pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 są dochody uzyskane w 2016 r.   

8. Informacje o zasadach przyznawania pomocy materialnej udzielane są w godzinach przyjęć studentów w lokalu nr 60 osobiście oraz telefonicznie:

                                         22-619 14 80 w. 25

Powrót