Podatki w praktyce

Studia podyplomowe mają przede wszystkim charakter praktyczny. Celem jest nabycie umiejętności w zakresie realizacji zabowiązań podatkowych, rozliczania podatków  w małych i średnich firamch. Przeznaczone są zatem dla osób, które w małych i średnich firamch zajmują się problematyką podatkową. Skorzystać z nich mogą także osoby, które przygotowują się do egzaminów kwalifikacyjnych na doradcę podatkowego.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów w zakresie podatków - adwokatów, sędziów sądu administracyjnego i biegłych rewidentów.

Program studiów obejmuje analizę wykladni przepisów podatkowych, interpretacji i orzeczeń w sprawach podatkowych.

Szczegółowy program obejmuje 160 godzin zajęć wykładowych i warsztatowych .

Koszt studiów

2480 zł za semestr - istnieje możliwość opłat ratalnych

 

Cześć ogólna wprowadzenie:

 

  1. hierarchia aktów normatywnych,
  2. wykładnia Trybunału Konstytucyjnego,
  3. uchwały Sądu Najwyższego,
  4. rola judykatury sądów powszechnych,
  5. interpretacja prawa przez organy podatkowe,
  6. metody wykładni i interpretacji prawa.


Analiza podatkowa:
omówienie skutków operacji gospodarczych i planowania podatkowego na przykładach zalecanych przez Ministerstwo Finansów.
Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego:
umowy międzynarodowe dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowania, międzynarodowe konwencje modelowe, rozporządzenia i dyrektywy Unii Europejskiej, przepisy polskiego prawa podatkowego regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznych.
Materialne prawo podatkowe VAT

Podatek od towarów i usług (część I):
podmiot podatku, miejsce płatnika od towarów i usług, zasady rejestracji podatników podatku od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu – przedmiot podatku, czynności nie podlegające ustawie.
Podatek od towarów i usług (część II):
podstawa opodatkowania – obrót, podstawa opodatkowania w imporcie, stawki podatku – stawka podstawowa i stawki preferencyjne, –
Podatek od towarów i usług (część III): ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zasady odliczeń i zwrotu różnicy podatku, deklaracje podatku od towarów i usług, korekta deklaracji, obrót wewnątrzwspólnotowy po 1 maja 2004 r.

Podatek od towarów i usług (część IV):
podatek od towarów i usług w świetle orzecznictwa SN, NSA i ETS
Podatek akcyzowy i oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy:
podatnicy i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zasady określania zobowiązania podatkowego; znaki skarbowe akcyzy – zakres obowiązku i zasady stosowania, deklaracje podatkowe, nowe zasady dotyczące akcyzy od 1 maja 2004 r.
Podatek dochodowy od osób fizycznych (część I i II): zasady ogólne, podatnicy i płatnicy podatku, przychód i jego źródła, wyłączenia spod opodatkowania, zwolnienia podatkowe, koszty uzyskania przychodów i dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania a dochód, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe – okresowe i roczne, skutki reformy ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (część III): działalność gospodarcza i wolne zawody jako źródło przychodów, pojęcia przychodu, kosztów uzyskania i dochodu z działalności gospodarczej, zasady opodatkowania w formach zryczałtowanych, stawki podatkowe, zasady ewidencjonowania, pobór podatku i terminy płatności.
Podatek dochodowy od osób prawnych (cz. I i II):
podatnik i płatnik, przedmiot i podstawa opodatkowania, zwolnienia podatkowe, ulgi i odliczenia.
Podatki i opłaty samorządowe:
aktualny system podatków samorządowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu), opłaty lokalne, organy podatkowe, kataster fiskalny i podatek katastralny – koncepcja i perspektywy wprowadzenia.
Podatki samorządowe  cz. II, Podatek o czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

Zobowiązania podatkowe i Ordynacja podatkowa (część materialnoprawna):
podstawowe instytucje części ogólnej prawa podatkowego, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych, zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich.
Blok V – 12 godzin

Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji (cz. I i II):
podstawowe instytucje postępowania podatkowego: odwołania, skargi, skargi kasacyjne, zasady postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podstawowe instytucje oraz zasady postępowania egzekucyjnego.
Blok VI – 6 godzin

Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne:
podstawowe instytucje prawa celnego, odprawa celna, dopuszczenie towaru na obszar celny, postępowanie celne, podstawa naliczania cła, postępowanie celne, pozycja strony, organy celne.
Blok VII – 6 godzin

Prawo dewizowe:
podstawowe instytucje prawa dewizowego, wartości dewizowe, obrót dewizowy – ograniczenia i zwolnienia.

 

Blok VIII – 6 godzin
Prawo karne skarbowe:
podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego, ustawa karna skarbowa – zagadnienia szczegółowe.
Blok IX – 6 godzin

Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa:
rządowe organy podatkowe i ich struktura, samorządowe organy podatkowe, kompetencje organów podatkowych, kontrola podatkowa i skarbowa, modyfikacje w pozycji prawnoustrojowej wprowadzone w Ordynacji podatkowej.
Blok X – 12 godzin – rachunkowość

Rachunkowość:
podstawowe zasady rachunkowości.

 

Rachunkowość podatkowa: standardy międzynarodowe.
Blok XI – 6 godzin

Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych:
zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencja w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, rejestry sprzedaży i zakupu w podatku od towarów i usług, rejestry w podatku akcyzowym.
Blok XII – 6 godzin

Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa:
zasady wpisu na listę doradców podatkowych, prawa i obowiązki doradcy podatkowego, zasady wykonywania zawodu, tworzenie i wdrażanie instrukcji podatkowych, jako nowoczesnej metody zarządzania rozliczeniami podatkowymi.
Blok XIII – 6 godzin – zajęcia dodatkowe

Problematyka przygotowania pism procesowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ończą się uzyskaniem świadectwa oraz certyfikatu.

Koszt studiów

2480 zł za semestr - istnieje mośliwość opłat ratalnych

 

 

 

Powrót