Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

 Charakterystyka studiów podyplomowych

 

Związek z obszarem kształcenia i kierunkiem studiów

Studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej prowadzone są
w  obszarze nauk społecznych i w związku z kierunkiem studiów „administracja”
i są powiązane z dziedzinami wiedzy: organizacja i zarządzanie, prawo, psychologia, socjologia, nowoczesne metody zarządzania jak benchmarking, przywództwo, coaching.

 

Odbiorcy studiów

Absolwenci studiów wyższych, pracownicy administracji publicznej chcący zdobyć
i pogłębić wiedzę  w zakresie organizacji i zarządzania w administracji publicznej.

 

Cele studiów

Celem studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy nt. organizacji i zarządzania w aspekcie teoretycznym i praktycznym, pomocnej w uzyskaniu awansu i w rozwoju własnej kariery zawodowej.Studia pozwalają poznać i zrozumieć podstawy zarządzania w administracji publicznej z uwzględnieniem podstaw prawnych i psychologicznych zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, roli kompetencji społecznych w zarządzaniu, nowoczesnych metod zarządzania.

 

Forma prowadzenia zajęć

Wykłady, ćwiczenia i warsztaty, dyskusje grupowe, testy.

 

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej. Program studiów zapewnia uzyskanie 60 pkt. ECTS, a wymiar zajęć zorganizowanych w dwóch semestrach wynosi 192 godziny. Zajęcia odbywają się w formie zjazdów (sobota - niedziela). Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w zakresie prawa pracy, zarządzania organizacją, psychologii i socjologii organizacji - praktyków oraz nauczycieli akademickich Uczelni.

 

Forma zaliczenia studiów

Egzamin dyplomowy oraz dyplom potwierdzający pozyskanie wiedzy teoretycznej
oraz niezbędnych kompetencji i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania
w administracji publicznej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania. Otrzymuje świadectwo ukończenia studiów wydawane przez Wyższą Szkołę Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Koszt studiów

1580 zł za semestr - istnieje mośliwość opłat ratalnych.

Program studiów podyplomowych

 

Lp.

Nazwa przedmiotu i szczegółowy zakres

Liczba godzin

1.

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

·         Zarządzanie, administrowanie, kierowanie

·         Funkcje zarządzania

·         Struktury organizacyjne i ich typy                                                                          

·         Zarządzanie w sektorze publicznym

- pojęcie administracji publicznej

      - specyfika organizacji publicznych,

      - podmioty zarządzania publicznego

      -podział administracji publicznej

                - organy administracji państwowej,

                  rządowej i samorządowej

                - etyka w administracji publicznej

          

               

 

12

 

 

 

 

elementy wykładu,

dyskusja dydaktyczna

2.

Kontrola zarządcza

·         Prawo ustrojowe określające ustrój

administracji publicznej

·         Prawo materialne

·         Prawo procesowe regulujące kontrolę

działalności administracji

·         Źródła prawa administracyjnego                                                                              

·         Kodeks postępowania administracyjnego

·         Status pracowniczy osób zatrudnionych w administracji publicznej w świetle ustaw

·         Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej

 

 

16

 

 

 

 

Zajęcia warsztatowe

3.

Benchmarking jako nowoczesna metoda zarządzania

·         Pojęcie benchmarkingu

·         Rodzaje benchmarkingu                                                                               

·         Wady i zalety benchmarkingu

·         Warunki skutecznego benchmarkingu

 

 

 

4

 

warsztaty, ćwiczenia

warsztatowe

4.

Organizacja ucząca się

 

·         Pojęcie organizacji uczącej się

·         Dyscypliny organizacji uczącej się wg.

      Petera Senge

·         Zasady organizacji uczącej się                

·         Cechy organizacji uczącej się

·         Struktura organizacyjna organizacji

      uczącej się

 

4

 

 

 

 

warsztaty,ćwiczenia

warsztatowe

 

 

 

5.

Zarządzanie jakością

·         Definicja jakości

·         Absoluty zarządzania przez jakość-Ph.

      B.Crosby

·         Czternaście tez W.E,Deminga

·         Model zapewnienia jakości ISO

·         Total Quality Management

 

4

 

warsztaty,ćwiczenia

warsztatowe

 

 

 

 

 

6.

Zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania w strukturach administracji publicznej

 

4

warsztaty,ćwiczenia warsztatowe,prezentacje

7.

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

·         Przedmiot, uwarunkowania i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi

·         Podstawowe elementy procesu kadrowego-planowanie kadr, rekrutacja i selekcja pracowników, doskonalenie i rozwój, kierowanie ludźmi, motywacja i wynagradzanie, ocena, redukcja  kadry ,outplacement

·          Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

 

12

 

 

 

elementy wykładu,

dyskusje grupowe,

analiza case’ów

8.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w  administracji publicznej                                            

·          Metody naboru i selekcji kadry w   administracji publicznej

·         Systemy motywowania pracowników  administracji publicznej

·         Kariera i rozwój  zawodowy, rozwijanie umiejętności zarządzania 

      własną karierą przez pracowników

      administracji publicznej

      Systemy ocen w instytucjach    

     administracji publicznej

  

 

8

 

 

 

elementy wykładu,

dyskusje grupowe,

analiza case’ów

9.

Psychologia i socjologia organizacji    

·         Definicje i rodzaje organizacji

·         Administracja jako organizacja

·         Przedmiot psychologii organizacji

·         Osobowościowe uwarunkowania efektywności pracy

·         Psychologiczne czynniki sukcesu  zawodowego

·         Postawy wobec pracy, zaangażowanie i satysfakcja pracy

·         Organizacja jako system  społeczny                                                              

·         Grupa społeczna i role społeczne

·         Kierowanie, funkcje kierownicze, style kierowania

 

24

 

 

 

 

elementy wykładu,dyskusje grupowe

10.

Kompetencje społeczne w zarządzaniu -warsztaty

·         Umiejętności interpersonalne

·         Asertywność                                                                                                  

·         Autoprezentacja

·         Inteligencja emocjonalna

 

16

 

 

warsztaty,ćwiczenia

warsztatowe

11.

 

 

 

Komunikacja interpersonalna 

 

·         Komunikacja interpersonalna - pojęcie, modele, rodzaje

·         Komunikacja werbalna i niewerbalna

·         Komunikacja a asertywność

·         Sztuka słuchania i  mówienia                                                                      

·         Negocjacje

·         Bariery komunikacyjne

 

 

12

 

 

 

 

warsztaty,ćwiczenia

warsztatowe

 

 

 

 

12.

Komunikacja multimedialna

·         Multimedia - geneza, historia, teraźniejszość

·         Obraz cyfrowy - teoria i zastosowanie

·         Dźwięk, film cyfrowy - teoria i zastosowanie

·         Projekty multimedialne VCD, DVD

·         Tworzenie prezentacji multimedialnej. Internet

 

 

 

10

 

 

elementy wykładu

rozwiązywanie zadań,

prezentacje

13.

Przywództwo i coaching w zarządzaniu

·         Definicja przywództwa

·         Menedżer a lider                                                                                                

·         Cechy przywódcze

·         Przywództwo transformacyjne

·         Coaching jako metoda zarządzania

·         Techniki coachingu

 

16

 

 

 

warsztaty,ćwiczenia

warsztatowe

14.

Dysfunkcje organizacyjne- stres i wypalenie zawodowe,  mobbing

·         źródła i przejawy stresu

·         Stres zawodowy - przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie

·         Wypalenie zawodowe - symptomy, skutki dla organizacji, strategie przeciwdziałania

·         Stres i wypalenie zawodowe na przykładzie administracji publicznej

·         Mobbing - definicje, źródła, fazy mobbingu, rodzaje mobbingu, mobbing a prawo

·         Mobbing w strukturach administracji publicznej

·         Przeciwdziałanie mobbingowi w sferze zarządzania administracją

publiczną

                   

 

16

 

warsztaty,ćwiczenia

warsztatowe,analiza case’ów,dyskusje grupowe

 

15.

Konflikty organizacyjne

·         Konflikt społeczny - pojęcie, źródła, rodzaje konfliktów, skutki konfliktów

·         Metody rozwiązywania konfliktów

·         Konflikty a administracja publiczna 

 

12

 

warsztaty,ćwiczenia

warsztatowe

16.

Seminarium – opracowanie projektu optymalizacji zarządzania w administracji

10

                                                                                              SUMA godzin : 180

Powrót