Koło Naukowo-Badawcze TSAPiR

Studenckie koło naukowo-badawcze utworzone przy projekcie badawczym pn.: "Trzeci Sektor, Administracja Publiczna i Rozwój (Lokalny) – TSAPiR"
Prowadzone przez prof. WSAS dra hab. Włodzimierza Okrasę i mgr Beatę Witek.

Założenia: przesłanki na rzecz utworzenia Koła Naukowo-Badawczego (KN-B) w Uczelni:

Potrzeba utworzenia Koła Naukowo-Badawczego wynika z dwóch głównych przesłanek:

   1)   Koło Naukowo-Badawcze stanowi naturalną (na gruncie Uczelni) formułę włączania się studentów w prowadzoną w niej działalność badawczą; z jednej strony daje to możliwość zapoznania się studentów z elementami procesu postępowania badawczego; z drugiej – pozwala studentom na zrozumienie związków ‘teorii’ i ‘praktyki’ w ramach realizowanych według metodologicznych reguł badań naukowych;

   2)   Koło Naukowo-Badawcze dostarcza możliwości włączenia studentów w realizację określonych zadań badawczych, takich jak zbieranie danych i przygotowywanie ich do analizy, które stanowią niezbywalną część projektu bazującego na oryginalnym materiale empirycznym.

Oczekiwane efekty i korzyści:

Są one obustronne. Z członkostwem w KN-B wiąże się szereg praktycznych korzyści. Członkowie Koła wchodzą w interesującą problematykę innowacyjnego badania i stają się częścią tej innowacyjności, przejawiającej się m.in. wykorzystywaniem wiedzy do rozwiązywania konkretnych problemów w określonych (wybranych) społecznościach. Członkowie Koła mają okazję do udziału w swego rodzaju Practicum Badawczym, odwołującym się do kombinacji różnych metod, jako że w Projekcie stosowane są (z różnym natężeniem w różnych jego fazach) metody mieszane (Mixed-Methods), zarówno ilościowe, jak i jakościowe, w tym (co głównie stanowi o nowości tego aspektu) kooperacyjne badania uczestniczące typu ‘badania działaniowe'/Action Research.       

Efektem funkcjonowania KN-B w Uczelni jest też ogólne podniesienie aktywności w zakresie tzw. życia naukowego, włączającego nowy (w stosunku do czysto dydaktycznego) wymiar relacji między studentami a kadrą akademicką. Ponieważ KN-B powstaje przy projekcie badawczym, to członkowstwo w KN-B oznacza zarazem członkostwo w zespole badawczym realizującym projekt i wspólnotę interesów w sytuacjach rozwiązywania problemu badawczego.

Wybrane zadania członków KN-B:

W zadania związane z realizacją projektu badawczego TSAPIR włączeni się studenci – członkowie utworzonego przy Projekcie Koła Naukowo-Badawczego. Główna aktywność KN-B i jego członków koncentruje się zatem na następujących zadaniach.

  • Udział w badaniach terenowych – udział w zbieraniu danych za pomocą odpowiednich narzędzi, takich jak: kwestionariusze dla jednostek administracji lokalnej, karty opisu gminy, kwestionariusze dla jednostek trzeciego sektora;
  • Kompletowanie bazy jednostek trzeciosektorowych – identyfikacja jednostek do badania sondażowego (jednostek trzeciego sektora – J3S);
  • Wprowadzanie danych – wprowadzanie danych uzyskanych w wyniku realizacji badań terenowych (praca w programie SPSS);
  • Nadto problematyka ‘badań partnerskich’ i `action research` – wiedzę zdobytą w wyniku badań naukowych należy wykorzystać do rozwiązywania realnie istniejących (priorytetowych, z jakichś względów, w danej społ. lokalnej) problemów. Byłaby to demonstracja nowej kategorii badań partycypacyjnych. Do tego potrzebni są wolontariusze, będący zarazem dobrymi `nośnikami wiedzy` dla rozwiązywania problemów  (swego rodzaju `knowledge workers in the field`). W wybranych społecznościach lokalnych mielibyśmy `partnerów` (spośród uczestników/interesariuszy danego problemu), współpracujących `badaczy`;
  • Portal & biuletyn/newsletter (briefing), który mógłby być platformą dla bieżącego monitorowania tego, co robimy w projekcie, włącznie z opisem ważnych czynności składających się na elementy tzw. metadanych (`dane o danych` – informacje o tym, jak i co `wyprodukowaliśmy` w badaniu, co i jak zostało zmienione w stosunku do wersji pierwotnej, jak to się zmieniało, ewoluowało itp.);
  • Clearing House – redagowanie informacji o podobnych, jak projekt TSAPIR przedsięwzięciach, ale nie ograniczając się do podania linku, tylko z załączeniem pewnych materiałów informacyjnych. Podjęcie możliwie pełnej odpowiedzialności za opracowywanie informacji typu Clearing House nt. podobnych przedsięwzięć badawczych i `dobrych praktyk` (literatura światowa, tzw. dobre praktyki, czyli `Best Practices`). Należy stworzyć spis badań wraz z opisem, na czym polegają te praktyki i czego można od nich oczekiwać. Materiał mógłby posłużyć za bazę do publikacji czy prezentacji publicznej. Przy czym istnieje konieczność ciągłego monitorowania i uzupełniania treści – struktura metodyczna;
  • Konstruowanie własnego słowniczka pojęć ważnych w projekcie –  Glossary – zawierającego terminy kluczowe, który zarazem stanowił będzie rodzaj kierunkowskazu co do charakteru informacji o podobnych przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych.

Zakłada się, że powstałe w trakcie prac prowadzonych w ramach projektu TSAPIR przez członków KN-B opracowania będą przedmiotem prezentacji na specjalnie zorganizowanym sympozjum. Prezentowane prace mogą być publikowane w osobnym numerze wydawnictwa Uczelni pn. "Administracja i Społeczeństwo".

 

    
   

Powrót