Home

Szanowni  Państwo,

decyzją założyciela Wyższej Szkoła Administracyjno-Społecznej w Warszawie, spółki Towarzystwo Edukacji Sp. z o.o.,  po otrzymaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DSW. WUN. 6015.4.2018.3.KN z 23 sierpnia 2018 r.), 28 września 2018r. Uczelnia została postawiona w stan likwidacji.

Na mocy art. 45 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz  1668) likwidację prowadzi założyciel Uczelni, Towarzystwo Edukacji Sp. z o.o. (NIP 113 24 28 190, REGON 015488850) Al. KEN 36/112 B, 02-797 Warszawa.

Informacje dla byłych studentów Uczelni znajdują się w zakładce WAŻNE INFORMACJE.

Powrót